Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου

Νέο Πρόγραμμα Επιδότησης Επιτοκίου

Το πρόγραμμα αφορά δανειολήπτες, που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια ή και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Τα δάνεια θα πρέπει να είναι ενήμερα και να έχουν ως εμπράγματη εξασφάλιση την 1η κατοικία.

Το πρόγραμμα παρέχει επιδότηση ίση με το 50% της αύξησης του επιτοκίου, για διάστημα 12 μηνών.

Αναλυτικά, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων-οφειλετών:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια:
  Το Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000€ (+ 3.500€ για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας) και έως 21.000€ σε κάθε περίπτωση.

 2. Περιουσιακά κριτήρια:
  Η μέγιστη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού (από ΕΝ.Φ.Ι.Α), να μην υπερβαίνει τις 120.000€ (+ 15.000€ για κάθε επιπλέον μέλος οικογένειας) και έως 180.000€ σε κάθε περίπτωση.

Όλη η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς TaxisNet. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μας στείλουν στοιχεία επικοινωνίας (email & τηλέφωνο) στο info3@indem.gr

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29.

Επιχορήγηση 14.800€ για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: Άμεσα με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης τιμολογίων. Στην ουσία η 1η δόση είναι μια προκαταβολή για όσους έχουν εγκριθεί.

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Πολύ θετικό είναι ότι μπορεί να κατατεθεί η πρόταση, μόνο με την κάρτα ανεργίας, και να γίνει η έναρξη στην εφορία μετά την έγκριση της αιτήσεώς μας, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έναρξης στην Εφορία, ΕΦΚΑ κλπ, να έχουμε εγκριθεί και άρα να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το ποσό της επιδότησης.

Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις

Οι Δικαιούχοι-Ωφελούμενοι της δράσης πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

 2. Να είναι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

 3. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

 5. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Δεν εντάσσονται στη δράση Επιχειρήσεις που:

 1. Απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

 2. Είναι σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

 3. Είναι εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις (κυλικεία, καντίνες κλπ)

 4. Οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (franchising κλπ).

 5. Λειτουργούν αποκλειστικά από 22:00 έως 06:00.

 6. Έχουν αντικείμενο δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

 7. Έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

 8. Θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής κλπ.

 9. Έίχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ ΕΔΩ

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:

 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  1. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  2. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)
  3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  4. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  5. Συνεταιρισμός εργαζομένων

 2. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να μην απασχοληθούν με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια του προγράμματος

 4. Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Να μην χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία.

  Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις:
   α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,
   β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α' βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

 5. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Πέρα από τις παραπάνω προϋποθέσεις κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και ένα επιχειρηματικό πλάνο της υπό ίδρυση επιχείρησης, διότι υπάρχει και ουσιαστική αξιολόγηση!

Οι εντάξεις των αιτήσεων των δικαιούχων πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Θα δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις του τομέα ψηφιακής οικονομίας (υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό, παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 13/02/2023 έως 13/03/2023.

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μία δική σας επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε την επιδότηση αυτή, χωρίς μετακινήσεις, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά 22530-96600 κ 694-5412818 ή μέσω email στο indemespa@gmail.com

ΕΧΕΙΣ ΚΟΜΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ;; ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ!!

ΕΧΕΙΣ ΚΟΜΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΗΣ;; ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ!!

Αν σας έχουν κόψει το ρεύμα επειδή έχετε οφειλές προς τη ΔΕΗ ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, υπάρχει λύση και μάλιστα πολύ θετική αφού το Κράτος (ΔΕΔΔΗΕ-ΥΠΕΝ) πληρώνει όλο το ποσό της οφειλής σας και η επανασύνδεση της παροχής ρεύματος γίνεται κανονικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να δείτε και την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ από ΕΔΩ

και το ΦΕΚ με την παράταση του προγράμματος έως 31-12-2022 ΕΔΩ


ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ!

Αν σας έχουν κόψει το ρεύμα λόγω οφειλών προς τη ΔΕΗ ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, υπάρχει λύση και μάλιστα πολύ θετική αφού το Κράτος (ΔΕΔΔΗΕ-ΥΠΕΝ) πληρώνει όλο το ποσό της οφειλής σας και η επανασύνδεση της παροχής ρεύματος γίνεται κανονικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για ποσό οφειλής έως 6.000€ καταβάλλεται από το Κράτος το 100% του ποσού οφειλής , δηλαδή ο οφειλέτης προς τη ΔΕΗ (ή άλλη εταιρεία) δεν πληρώνει τίποτε απολύτως και ολοκληρώνεται η επανασύνδεση της παροχής ρεύματος, σε σύντομο χρονικό διάστημα!!

Για ποσό άνω των 6.000€ και έως 9.000€ καταβάλλεται από το Κράτος το 75% του ποσού, δηλαδή ο οφειλέτης, θα πρέπει να πληρώσει το 25%, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανασύνδεσης.

Για ποσό άνω των 9.000€ και έως 12.000€ καταβάλλεται από το Κράτος το 50% του ποσού , δηλαδή ο οφειλέτης, θα πρέπει να πληρώσει το 50%, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επανασύνδεσης.

Αν η οφειλή είναι άνω των 6.000€ και προκύπτει κάποια συμμετοχή και από τον οφειλέτη, αυτή μπορεί να καταβληθεί σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ανάλογα και με το υπερβάλλον ποσό οφειλής (από τις 6.000€)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ, ΕΙΤΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ΔΕΗ, ELPEDISON ΚΛΠ).

Υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια τα οποία όμως είναι αρκετά υψηλά και καθορίζονται από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, καθώς και από άλλα ζητήματα όπως το αν υπάρχουν στην οικογένεια ΑΜΕΑ, άτομα που χρήσουν μηχανικής υποστήριξης κλπ.

Δείτε τα εισοδηματικά κριτήρια αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Εφόσον λοιπόν, έχετε διακοπή λόγω οφειλών στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας σας, και τα εισοδήματα του νοικοκυριού σας όπως αυτά είναι δηλωμένα στη τελευταία φορολογική σας δήλωση είναι εντός των παραπάνω ορίων, μπορείτε να επωφεληθείτε από το Νόμο 3088/Β/2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και να πληρώσει το Κράτος για εσάς την οφειλή σας, ώστε να γίνει η επανασύνδεση της παροχής σας!!

Η διαδικασία είναι εύκολη και απλή και έχει πάρει νέα παράταση για διακοπές λόγω οφειλών έως και 30-6-2022. Η παραπάνω διαδικασία δεν έχει καμία σχέση με τις αιτήσεις που θα γίνουν για επιστροφές έως 600€ που ανακοινώθηκε πρόσφατα και άλλωστε αυτό αφορά ενεργές παροχές.

Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στο γραφείο μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε την υπηρεσία με επιτυχία και να αποκτήσει ξανά για το σπίτι του αυτό το βασικό αγαθό που λέγεται ρεύμα!

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2253096600 & 6996625872
και email indem2013@gmail.com κ.Μαλακού Μιχαέλα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε παρακάτω ή εναλλακτικά μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό μας

Φίλες και φίλοι, γεια σας.

Θα σας παρουσιάσουμε παρακάτω την ανανεωμένη υπηρεσία μας όσον αφορά τις προσλήψεις του δημοσίου. Μία σειρά από ζητήματα μας οδήγησαν στο να κάνουμε αρκετές αλλαγές στην υπηρεσία, διότι πάντα πιο αποτελεσματικός είναι εκείνος που προσαρμόζεται καλύτερα στα εκάστοτε δεδομένα.

Και εμείς θέλουμε για τους πελάτες μας να είμαστε αποτελεσματικοί! Προτού όμως να προβούμε στην αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας στο δημόσιο, είναι αναγκαίο (και απευθυνόμαστε σε κάθε ενδιαφερόμενο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τη διαδικασία αυτή), να διαβάσει με προσοχή ή να ακούσει το ηχητικό, όλη την ενημέρωση που έχει να κάνει με τα δεδομένα που ισχύουν για τις προσλήψεις στο δημόσιο, τα οποία είναι πάρα πολλά και πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος να τα γνωρίζει.

Δυστυχώς για ευνόητους λόγους πολλά γραφεία και ενημερωτικές ιστοσελίδες που απασχολούνται με τη διαδικασία αυτή έχουν μία προσέγγιση χαμηλού κόστους ή απλά αύξηση της επισκεψιμότητας, χωρίς να παρουσιάζουν όλη την εικόνα στον ενδιαφερόμενο και χωρίς στην ουσία να ενδιαφέρονται για το πραγματικό αποτέλεσμα των υπηρεσιών τους. Οι παραπλανητικοί τίτλοι σε διάφορες «ειδήσεις» με το θέμα δυστυχώς είναι η πλειοψηφία.

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο υπάρχει βέβαια, είναι ότι και οι ίδιοι οι πελάτες πολλές φορές προσπαθούν μόνοι τους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Είτε γιατί δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν κάποιον για τη διαδικασία, είτε γιατί τους έχουν μεταφέρει μία λανθασμένη εικόνα ότι είναι κάτι το απλό και εύκολο.

Δυστυχώς μόνο έτσι δεν είναι. Η διαδικασία είναι πολυσύνθετη, αρκετά γραφειοκρατική και μεταβαλλόμενη και πρέπει κάθε φορά να ληφθούν υπόψη αρκετοί παράμετροι που έχουν να κάνουν και με τις προκηρύξεις και την κάθε επιδιωκόμενη θέση ξεχωριστά, αλλά και με όλα τα δεδομένα του κάθε πελάτη τα οποία και αυτά διαφοροποιούνται.

Αυτό είναι μία πραγματικότητα την οποία πρέπει πάντα να θυμόμαστε και όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με το κομμάτι της διαδικασίας των αιτήσεων στο δημόσιο το έχουν βιώσει και το γνωρίζουν.

Απόδειξη όλων των παραπάνω δίνει και το ίδιο το ΑΣΕΠ: Αν διαβάσετε ένα δελτίο τύπου σε μία προκήρυξη, θα δείτε ότι για 250 θέσεις για παράδειγμα, υποβάλλονται περίπου 15.000!!! αιτήσεις. Αυτό συμβαίνει διότι, πολύς κόσμος κάνει αίτηση, πραγματικά όπου να ναι.

Οπότε λοιπόν ο καθένας που ενδιαφέρεται να βρει μία θέση στο δημόσιο η προσέγγιση που πρέπει να έχει πάνω στο ζήτημα αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη:

Παραθέτουμε μία σειρά από συγκεκριμένους λόγους-ζητήματα που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό:

Πρώτα και πάνω από όλα κάθε ενδιαφερόμενος, πρέπει να γνωρίζει και να μπορεί να αποκωδικοποιήσει τα πολλά και διαφορετικά δεδομένα των προκηρύξεων. Διαβάζοντας κάποιος μια προκήρυξη θα βρει πολλούς πίνακες με τυπικά προσόντα, πρόσθετα προσόντα, προθεσμίες, κωδικοί, κουτάκια και ένα σωρό άλλα δυσνόητα ή λιγότερο δυσνόητα πράγματα και ορολογίες. Όλα όμως παίζουν το ρόλο τους κατά περίπτωση, στην κάθε αίτηση.

Στις προκηρύξεις υπάρχουν βέβαια κάποια πράγματα που είναι σταθερά, όπως για παράδειγμα το ότι κανείς δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση στην ίδια προκήρυξη σε θέσεις διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Για παράδειγμα δεν μπορώ εγώ ακόμη κι αν έχω πτυχίο πανεπιστημίου να υποβάλω στην ίδια προκήρυξη αίτηση και για θέση που είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά και για άλλη θέση που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμη και αν έχω και για τις δύο θέσεις αυτές όλα τα απαραίτητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα.
Υπάρχουν πολλές αιτήσεις που έχουν απορριφθεί για το λόγο αυτό.

Επίσης ένα άλλο ζήτημα που είναι σταθερό και δυστυχώς πολύ κόσμος δεν το γνωρίζει είναι ότι η γνώση ξένων γλωσσών δίνει επιπλέον μοριοδότηση ακόμα και σε θέσεις που δεν θεωρείται απαιτούμενο τυπικό προσόν. Βέβαια εδώ (στις ξένες γλώσσες) μπαίνουν και ζητήματα μεταφράσεων και επικυρώσεων κάθε ξενόγλωσσου εγγράφου, που συνοδεύει μία αίτηση.

Βέβαια μετά τα σταθερά ζητήματα (που επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι λίγα, απλά αναφέρθηκαν 2 ενδεικτικά), υπάρχουν και αυτά που μεταβάλλονται κάθε φορά ακόμη και σε θέσεις της ίδιας ειδικότητας μέσα στην ίδια προκήρυξη. Και είναι αρκετά.

Ας αναφερθούμε σε κάποια πιο χαρακτηριστικά.

Μπορεί να έχουμε μία θέση ΔΕ διοικητικού γραμματέα και στη μία θέση (κωδικός θέσης) εκτός των τυπικών και πρόσθετων προσόντων, να απαιτείται και η γνώση ξένης γλώσσας ενώ σε μία άλλη θέση πάλι ΔΕ διοικητικού γραμματέα της ίδιας προκήρυξης (άλλος κωδικός θέσης) η γνώση ξένης γλώσσας να μην είναι απαιτούμενο προσόν.

Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με την εμπειρία. Να έχουμε δηλαδή δύο θέσεις της ίδιας ειδικότητας (στην ίδια πάντοτε προκήρυξη) για παράδειγμα οδηγοί ΔΕ κατηγορίας και στη μία θέση εκτός των τυπικών και πρόσθετων προσόντων (που και αυτά είναι ένα αρκετά μεγάλο ζήτημα) να απαιτείται να υπάρχει και η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία ενώ στην άλλη θέση (κωδικός) να μην απαιτείται.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα που δυστυχώς και αυτό μεταβάλλεται είναι ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας κάθε φορά. Και λέμε κάθε φορά διότι αλλιώς αποδεικνύεται η εμπειρία σε μία θέση υποχρεωτικής ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αλλιώς αποδεικνύεται σε μία θέση τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Στη δεύτερη περίπτωση η εμπειρία για να αποδειχθεί θα πρέπει να προσκομισθούν και τα έγγραφα εκείνα που δείχνουν ότι η εμπειρία που υπάρχει έχει συνάφεια με την επιδιωκόμενη κάθε φορά θέση, και επιπλέον θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την λήψη του τίτλου σπουδών (τυπικό προσόν) βάσει του οποίου γίνεται η αίτηση.

Επιπλέον στο κομμάτι της εμπειρίας, έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές να έχει κάποιος ένα πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης για παράδειγμα, και να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία αλλά ένα μέρος έστω του χρόνου ασφάλισης σε προηγούμενους εργοδότες του, ενώ ήταν μετά την απόκτηση του πτυχίου του, δεν ήταν με την ειδικότητα ως υπάλληλος οικονομικής κατεύθυνσης αλλά ήταν ασφαλισμένος και άρα ειδικότητα ως απλός υπάλληλος γραφείου. Στην περίπτωση αυτή αν γίνει αίτηση σε θέση οικονομικής κατεύθυνσης (κατηγορία ΠΕ) ο χρόνος ασφάλισης που είχε ως ασφαλισμένος απλός υπάλληλος γραφείου δεν θα προσμετρηθεί στον χρόνο υπολογισμού της εμπειρίας και άρα δεν θα μοριοδοτηθεί για τον χρόνο αυτό.

Άλλο ένα πολύ μεγάλο ζήτημα είναι οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών πολυτέκνων, τριτέκνων, ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν σε ποια από τις ειδικές κατηγορίες ανήκει ο πελάτης, διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ας πούμε για την κατηγορία συγγενείς ΑΜΕΑ, απαιτείται εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση από όλους τους λοιπούς συγγενείς 1ου βαθμού του ΑΜΕΑ, ότι παραχωρούν το συγκεκριμένο δικαίωμα-ευεργέτημα στον αιτούντα.

Επίσης και η σειρά των κωδικών των θέσεων που θα βάλουμε στην αίτηση μας, ειδικά όταν έχουμε και θέσεις ειδικών κατηγοριών, παίζει τεράστιο ρόλο στο αποτέλεσμα μιας αίτησης.

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση όπου πελάτης που ήρθε σε εμάς, μας ανέφερε ότι ενώ είχε όλα τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των θέσεων που επέλεξε στην αίτησή του, δεν προσλήφθηκε διότι είχε κάνει λάθος επιλογή στη σειρά των κωδικών των θέσεων. Συγκεκριμένα είχε βάλει πρώτες επιλογές κωδικούς θέσεων που ήταν θέσεις όπου προτάσσονται τα ΑΜΕΑ, ενώ ο ίδιος ήταν πολύτεκνος.

Ακόμη υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία κάθε φορά θα πρέπει να εξεταστούν όπως είναι η εντοπιότητα, η αυξημένη μοριοδότηση λόγω προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας στο δημόσιο τομέα η οποία κάποιες φορές μοριοδοτείται περισσότερο και άλλα και το πώς αποδεικνύονται όλα αυτά.

Οι παράμετροι που πρέπει κάθε φορά να γνωρίζουμε και να εξετάσουμε, είναι πολλοί, και δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ότι διαφοροποιούνται κάθε φορά ακόμη και για το ίδιο άτομο, ανάλογα με την προκήρυξη και με την επιδιωκόμενη θέση.

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμη και αν γνωρίζει κανείς καλά όλες αυτές τις μεταβλητές, ότι αυτές δεν είναι αρκετές, διότι η κάθε προκήρυξη έχει και κάποια τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα».

Απόδειξη για όλα τα παραπάνω έρχεται να δώσει και πάλι το ίδιο το ΑΣΕΠ, αφού η κάθε προκήρυξη είναι κατά μέσο όρο τουλάχιστον 150 με 200 σελίδες, αρκετές δε πολλές περισσότερες.

Φυσικά εκτός από τα δεδομένα των προκηρύξεων, υπάρχουν και τα δεδομένα του πελάτη.

Ο κάθε πελάτης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πρέπει να έχουμε πλήρη εικόνα και του πελάτη. Τίτλοι σπουδών, οικογενειακή κατάσταση, ξένες γλώσσες, εργασιακή εμπειρία, λοιπές δεξιότητες και άλλα ζητήματα παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε διαδικασία. Είτε αυτή αφορά κάποια απαιτούμενη προπαρασκευαστική ενέργεια, όπως η ενημέρωση του μητρώου του πελάτη, ή η προσωποποιημένη πληροφόρηση για την κάθε προκήρυξη, είτε η τελική υπηρεσία που είναι η υποβολή της αίτησης σε συγκεκριμένους κωδικούς θέσεων και με προσεκτική επιλογή της σειράς προτεραιότητας των κωδικών που τελικά επηλέχθησαν.

Για παράδειγμα αν έχουμε ένα μητρώο όπου έχει ενημερωθεί παλαιότερα, και έχουμε μεταβολή είτε στην βελτίωση του επιπέδου μία ξένης γλώσσας από πολύ καλά σε άριστα ή στην αύξηση του χρόνου εμπειρίας από 50 σε 70 μήνες, είτε στην αύξηση του χρόνου ανεργίας, είτε σε οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να ενημερωθεί ο φάκελος και το μητρώο του πελάτη, ώστε να δούμε με βάση τα νέα δεδομένα που μπορεί, αλλά κυρίως που πρέπει να στοχεύσει ανάλογα βέβαια και με τα δεδομένα που έχουμε κάθε φορά για την επιδιωκόμενη θέση.

Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης, ένα απλό κλικ, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, στο αποτέλεσμα της διαδικασίας. Όπως για παράδειγμα το να επιλέξει κάποιος ένα κωδικό θέσης όπου έχει εντοπιότητα, χωρίς να έχει το προσόν αυτό για τη συγκεκριμένη θέση, επειδή έχει όλα τα λοιπά προσόντα που απαιτεί η θέση αυτή.

Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη διαδικασία αυτή, πραγματικά για ώρες.

Παραπάνω σας παραθέσαμε μόνο κάποια από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις προκηρύξεις αλλά και με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη.

Ανακεφαλαιώνοντας και μετά από μία εμπειρία άνω των 20 ετών, όταν ακόμη τίποτε δεν γινόταν με ηλεκτρονικό τρόπο, μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όποιος ενδιαφέρεται να προσεγγίσει το ζήτημα σοβαρά θα πρέπει να απευθυνθεί σε ανθρώπους που είναι γνώστες του αντικειμένου και δεν έχουν μία προσέγγιση του τύπου, «έλα μωρέ μια αίτηση είναι έλα να την κάνουμε είναι 10 λεπτά δουλειά».

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας.

Δείτε εδώ τα 7 σωστά βήματα για μία πρόσληψη στο δημόσιο,
την αναλυτική παρουσίαση των υπηρεσιών μας
και τα κόστη για το κάθε στάδιο της διαδικασίας.

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 95%

Όσοι ενταχθούν στον παραπάνω Νόμο (4738/2020) και αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αυτού, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με κούρεμα και της βασικής οφειλής αλλά και των προσαυξήσεων και αποπληρωμή σε πολλές δόσεις, αλλά και να προστατεύσουν την περιουσία τους, τόσο την 1η κατοικία όσο και την επαγγελματική τους στέγη (παρακαλούμε διαβάστε όλη τη δημοσίευση).


Στο νόμο αυτό μπορούν να υπαχθούν όλοι οι οφειλέτες: μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ, ανεξαρτήτως είδους οφειλής (π.χ. ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, δάνεια με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.) και ανεξαρτήτως παλαιότητας οφειλής, είτε πρόκειται για χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είτε για χρέη που προϋπήρχαν και έτσι να λύσουν το πρόβλημα των υποχρεώσεων αυτών και να αποφύγουν τη λήψη μέτρων σε βάρους τους.

Ελάχιστο ποσό οφειλής για να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία είναι τα 10.000€ (όχι ανά πιστωτή, αλλά συνολικό ποσό οφειλής προς όλους).

Φυσικά στη διαδικασία μπορούν να συμμετέχουν και οι ενήμεροι δανειολήπτες, είτε ιδιώτες είτε επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν μείωση των (καθαρών) εισοδημάτων τους τουλάχιστον κατά 20% (εισοδήματα του 2020 σε σχέση με τα εισοδήματα του 2019, οπότε θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος και θα αφορούν τα εισοδήματα του 2020).

Για τις οφειλές που είναι σε καθυστέρηση δεν απαιτείται να υπάρχει η προϋπόθεση της μείωσης των εισοδημάτων.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ

1) Αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
Η αναστολή επιτυγχάνεται με την κατάθεση του φακέλου και ανεξάρτητα από το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας αλλά και του αποτελέσματος.

Δυστυχώς από 1η Ιουνίου, έχουμε επανεκκίνηση της διαδικασίας των πλειστηριασμών και δεν υπάρχει αυτόματη προστασία της 1ης κατοικίας. Για να την εξασφαλίσει ο οφειλέτης την προστασία της κατοικίας του θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία υπαγωγής του στο Νόμο.

2) Διαγραφή μέρους της οφειλής και από το βασικό κεφάλαιο και φυσικά και από τους τόκους - προσαυξήσεις, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

3) Αποπληρωμή του εναπομείναντος κεφαλαίου (δηλαδή αυτού που θα προκύψει μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας) ως εξής: Για τις οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών, ήτοισε έως 240 δόσεις, ενώ για τις οφειλές προς τις τράπεζες, ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις.

4) Επιπλέον, για χρέη προς το Δημόσιο (ΕΦΟΡΙΑ, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κλπ), παρέχεται η δυνατότητα (με βάση εισοδηματικά και άλλα κριτήρια), για διαγραφή των οφειλών έως και 75% επί της βασικής οφειλής και έως και 95% επί των προσαυξήσεων.

5) Τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, θα λάβουν και 5ετή κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων της 1ης κατοικίας τους ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως (ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού) για 5 έτη.

6) Ελάχιστο ποσό δόσης: Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ. Σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς τις τράπεζες σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Τα βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη ρύθμιση των οφειλών (ενήμερων και σε καθυστέρηση), είναι αρκετά.

Το συνολικό ύψος των οφειλών, ο συνολικός αριθμός των πιστωτών, οι εξασφαλίσεις που υπάρχουν στα δάνεια, η αξία της λοιπής ακίνητης περιουσίας (πλην αυτής που έχει δεσμευθεί με υποθήκη κλπ), το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη (από κάθε πηγή), οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα και με τη σύνθεση του νοικοκυριού, οι πάγιες και ανελαστικές δαπάνες για τις επιχειρήσεις, η ηλικία του οφειλέτη κλπ.

Ειδικά οι οφειλέτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) χωρίς ακίνητη περιουσία ή και με ακίνητη περιουσία (αλλά μικρής αξίας σε σχέση με το ύψος των οφειλών τους),μπορούν να επιτύχουν πολύ μεγάλα κουρέματα. Και προς τις τράπεζες (ανάλογα με την αξία των ακινήτων που υπάρχουν ως εξασφάλιση) αλλά και προς το δημόσιο, όπου εκεί οι οφειλές συνήθως δεν έχουν εξασφαλίσεις!!ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαδικασία γίνεται εξ’ ολοκλήρου και μόνο ηλεκτρονικά και με απόλυτη διαφάνεια, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως μετακίνηση του οφειλέτη.

1) Κατάθεση αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών με άρση του απορρήτου και άντληση προσωπικών και οικονομικών δεδομένων.

2) Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και ουσιαστικών κριτηρίων και επιβεβαίωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

3) Διαδικασία ρύθμισης οφειλών, για την εξόφληση της οφειλής του κάθε πιστωτή. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη της πολλά δεδομένα όπως: αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, την συνολική ικανότητα αποπληρωμής της οφειλής, την ύπαρξη οφειλών σε άλλους πιστωτές και το ύψος της κάθε οφειλής κλπ.

4) Διενέργεια ψηφοφορίας μεταξύ των πιστωτών επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών του οφειλέτη. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η διαδικασία προχωράει προς αξιολόγηση και αποστέλλεται οριστικοποιημένη στον οφειλέτη.

5) Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη και αποδοχή ή απόρριψη

6) Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

Απαιτούνται κωδικοί TAXISNET και στοιχεία επικοινωνίας (email και τηλέφωνο).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να αποστείλουν στοιχεία επικοινωνίας και κωδικούς taxisnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση: indem.ofeiles@gmail.com


Τηλέφωνο επικοινωνίας:   22530-96600


Εμπιστευθείτε την εμπειρία μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές σας, χωρίς μετακινήσεις και ταλαιπωρία!

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8.397 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η επιχορήγηση αφορά το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος (ΙΚΑ) του ωφελούμενου/εργαζομένου και αφορά επιδότηση στην επιχείρηση για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των μηνιαίων μικτών αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού (μείωση είναι η απόλυση – η οικιοθελής αποχώρηση δεν θεωρείται μείωση) κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η επιχορήγηση ανέρχεται από 50% έως 75% με ανώτερο ποσό υπολογισμού (μισθού και εισφορών) τα 933,00€. Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο κάθε ωφελούμενος – άνεργος ως εξής:

Κατηγορία Ανέργου (όλοι άνω των 30 ετών) - Ποσοστό επιχορήγησης Ποσό (€)
Άνδρες Κοινοί άνεργοι (έως 12 μήνες και 30-49 ετών) - 50% 466,5
Άνδρες Άνεργοι 50 ετών και άνω (έως 12 μήνες ανεργία) - 60% 559,8
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι (άνω των 12 μηνών) - 65% 606,45
Άνδρες μακροχρόνια άνεργοι και ηλικία 50 ετών και άνω - 70% 653,1
Άνεργες γυναίκες (όλες οι ηλικίες από 30 ετών και άνω) - 75% 699,75

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι, προτού την πρόσληψή τους θα πρέπει:

- Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης (γίνεται τηλεφωνικά/ηλεκτρονικά).

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.

- Να είναι ηλικίας 30 ετών και άνω, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και άνω κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν μπορούν να υποδειχθούν από την υπηρεσία και άρα να προσληφθούν από την επιχείρηση, άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την ημερομηνία που θα υποδειχθούν από τον ΟΑΕΔ είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση αυτή.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από τον ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης.ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1) ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ Ή ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ.
Για να υποβληθεί η αίτηση, θα πρέπει να προηγηθεί η εγγραφή της επιχείρησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ως επιχείρηση, όχι οι κωδικοί που μπορεί να έχει κάποιος ως πρόσωπο), αλλά και στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων), για την έδρα ή το υποκατάστημα (αν υπάρχει) που θα απασχοληθεί ο άνεργος που θα προσληφθεί.

2) ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
Μετά την υποβολή της αιτήσεως, η επιχείρηση ενημερώνεται για τους ανέργους που πληρούν τα προσόντα και εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη θέση. Η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να δεχθεί κάθε άνεργο που θα υποδειχθεί, απλά αν απορρίψει κάποιον θα πρέπει να περιμένει την επόμενη υπόδειξη.

3) ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
Εφόσον η επιχείρηση προσλάβει κάποιον εργαζόμενο που θα υποδειχθεί, ξεκινάει κανονικά η διαδικασία της απασχόλησης του εργαζομένου και η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει με δικούς της πόρους τη μισθοδοσία και τις εισφορές που αναλογούν στον εργαζόμενο, καθώς και κάθε άλλη παροχή.

4) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ.
Μετά την πάροδο του κάθε διμήνου απασχόλησης του εργαζομένου, η επιχείρηση υποβάλλει μέσω του ΠΣΚΕ αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης η οποία κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία του εργαζομένου που θα προσλάβει (βλέπε πίνακα).
Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.
Ακολουθείται η ίδια διαδικασία για κάθε δίμηνο μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στους 12 μήνες.


Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ 27/05/2022


Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 22530-96600 κ 690-91565700
(ώρες 9.30 - 15.00) ή μέσω email στο indemespa@gmail.com

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 14.800€
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έως 09/06/2023 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την καταβολή της επιχορήγησης των 14.800€, από όσους ενδιαφέρονται να κάνουν μία νέα επιχείρηση και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Κάρτα ανεργίας
2. Ηλικία από 18 έως 29 ετών (να μην τα έχεις κλείσει)
3. Οι άντρες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία,
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτήν.
4. Επίσης προτού την υποβολή της πρότασης θα πρέπει να έχει γίνει η διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα, είναι πολύ ευνοϊκό διότι δίνει συνολικά επιχορήγηση 14.800€ με δέσμευση για την λειτουργία της επιχείρησης μόνο ένα έτος λειτουργίας! Εννοείται, ότι αυτό είναι το ελάχιστο, όποιος επιθυμεί μπορεί να την κρατήσει όσο θέλει!

- Το ποσό της επιδότησης καταβάλλεται σε 3 δόσεις οι οποίες και οι 3 είναι εντός 12 μηνών, από την έναρξη της επιχείρησης στη Δ.Ο.Υ, ως εξής: 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας, 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη και 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη.

Επίσης το πολύ θετικό είναι ότι μπορεί να κατατεθεί η πρόταση, μόνο με την κάρτα ανεργίας, και να γίνει η έναρξη στην εφορία μετά την έγκριση της αιτήσεώς μας, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έναρξης στην Εφορία, ΕΦΚΑ κλπ, να έχουμε εγκριθεί και άρα να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το ποσό της επιδότησης.

Όμως πέρα από τις παραπάνω προϋποθέσεις κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και ένα επιχειρηματικό πλάνο της υπό ίδρυση επιχείρησης, διότι υπάρχει και ουσιαστική αξιολόγηση!

Στο επιχειρηματικό πλάνο, αποτυπώνονται με ακρίβεια το αντικείμενο της επιχείρησης, η έδρα της και αρκετά άλλα στοιχεία.

Κάποια από τα βασικά κριτήρια που αξιολογούνται, όπως αυτά αποτυπώνονται με σαφήνεια στο επιχειρηματικό πλάνο που θα συνοδεύει την αίτηση, είναι τα εξής:

α. η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,

β. η αποδοτικότητα πράξης,

γ. η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση,

δ. η καινοτομία,

ε. η δικτύωση,

Υπάρχουν και κάποια άλλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν όλα αφού θα αξιολογηθούν και είναι βασική παράμετρος για να εγκριθεί η πρότασή σας!

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μια δική σας επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε την επιδότηση αυτή, χωρίς μετακινήσεις, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας, τηλεφωνικά ή μέσω email: 2253096600 και 6945412818 , indemespa@gmail.com

ΓΕΦΥΡΑ 2 :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

ΓΕΦΥΡΑ 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 90%

Τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσει η διαδικασία για την επιδότηση/κούρεμα των δανείων των επιχειρήσεων, όλων των κατηγοριών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλες οι επιχειρήσεις, που έχουν ενήμερες ή/και σε καθυστέρηση οφειλές σε τράπεζες και όσες επιχειρήσεις εγκριθούν θα λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης των επιχειρηματικών τους δανείων για 8 μήνες αρχικά. Ήδη έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών ότι μετά τη λήξη της επιδότησης αυτής θα ακολουθήσει και νέος κύκλος του προγράμματος όπως και για το ΓΕΦΥΡΑ των ιδιωτών. Η επιδότηση θα αφορά κούρεμα και του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων του δανείου, σε ποσοστό από 60% έως και 90%.


ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Α) Για ατομική επιχείρηση – ελεύθερο επαγγελματία που δεν απασχολεί εργαζομένους:
1. Να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί και παρουσίασαν μείωση εσόδων άνω του 20%, κατά το 2020, συγκριτικά με το 2019.
2. Να έχει οικογενειακό εισόδημα έως 57.000 ευρώ
3. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία αξίας έως 600.000 ευρώ
4. Να έχει καταθέσεις και λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αξίας έως 40.000 ευρώ.

Β) Για πολύ μικρή επιχείρηση/ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία που απασχολεί 1 έως 9 εργαζομένους: 1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 2,5 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 1 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 150.000€.

Γ) Για μικρή επιχείρηση που απασχολεί από 10 έως 49 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία - μη υποθηκευμένη - αξίας έως 10 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 5 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) έως 750.000 €.

Δ) Για μεσαία επιχείρηση που απασχολεί 50 έως 249 εργαζομένους:
1. Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ
2. Να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ
3. Να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ
4. Να διαθέτει χρηματοοικονομικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται και από το αν η κάθε οφειλή, είναι εξυπηρετούμενη ή μη. Βέβαια μπορεί μία επιχείρηση να έχει και εξυπηρετούμενες και μη εξυπηρετούμενες ή/και καταγγελμένες οφειλές, και για την κάθε οφειλή θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά το ποσό της μηνιαίας επιδότησης που θα λάβει.

Η διαδικασία γίνεται και ολοκληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά, δεν απαιτούνται καθόλου μετακινήσεις και όλα τα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα. Απαιτούνται μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης (τηλέφωνο και email) καθώς και οι κωδικοί TAXISNET.

Επίσης να ενημερώσουμε ότι άμεσα θα τεθεί σε εξέλιξη και ο νέος ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ) όπου θα περιλαμβάνει εκτός από τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις οφειλές προς το ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΦΚΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΛΠ,


Αξιοποιείστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, ώστε να μειωθούν δραστικά οι οφειλές της επιχείρησής σας!

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ + 3 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες ρυθμίσεις έχουν ψηφιστεί με άμεση ισχύ, με στόχο την φορολογική ελάφρυνση και τη διευκόλυνση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα σε νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, περιλαμβάνονται 10 θετικά μέτρα, για μία πολύ μεγάλη πλειοψηφία ιδιωτών και επιχειρήσεων:

1) Η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

2) Η έκπτωση 3% για ιδιώτες, εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβληθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2021 και ο οφειλόμενος φόρος που θα προκύψει καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021.

3) Η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι τις 27 Αυγούστου 2021.

4) Η δυνατότητα καταβολής του ΕΝΦΙΑ σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με πρώτη δόση τον Σεπτέμβριο του 2021.

5) Η άρση της φορολόγησης βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων διαβίωσης για όσους έχουν πληγεί από την πανδημία, εφόσον σε ένα από τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν υπήρξε εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας.

6) Η μη επιβολή, στους πληττόμενους και στους φορολογούμενους άνω των 60 ετών, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει εάν το δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι μικρότερο του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

7) Η μείωση, στο ήμισυ, για υπόχρεους που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω περίπτωση, της προσαύξησης φόρου που προκύπτει για δηλωθέν ποσό με ηλεκτρονικές συναλλαγές το οποίο υπερβαίνει το 20% και υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος.

8) Η εξαίρεση των έκτακτων εισοδημάτων από τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται το ελάχιστο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

9) Η πρόβλεψη ότι τα εισοδήματα από ενοίκια, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά τους, με μόνη προϋπόθεση την κοινοποίηση εξωδίκου στον μισθωτή.

10) Η παράταση της δυνατότητας για επιλογή υποβολής χωριστών δηλώσεων των συζύγων μέχρι τις 6 Μαΐου 2021.

Το κυριότερο όμως είναι ότι αμέσως μετά το Πάσχα θα τρέξουν, άλλα 3 χρηματοδοτικά εργαλεία, για το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τον COVID-19, προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.1) Το πρόγραμμα των παγίων δαπανών. Αναμένουμε την έκδοση της υπουργικής απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά κλπ). Οι υποβολές των αιτήσεων θα γίνουν εντός Μαΐου, και η καταβολή των ποσών που θα δικαιούται η κάθε επιχείρηση περί τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

2) Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων της εστίασης με ποσοστό 7% επί του τζίρου, και ανάλογο πρόγραμμα και για τον τουριστικό κλάδο, ύψους περίπου 350 εκατ. ευρώ.Τα ποσά που θα λάβουν οι επιχειρήσεις, θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης για τα πρώτα έξοδα που απαιτούνται κατά την επαναλειτουργία τους.

3) Επιπλέον θα γίνουν οι αιτήσεις και θα καταβληθεί η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή τον Απρίλιο και απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, ύψους από 1.000€ ελάχιστο έως 4.000€, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων.

Για περεταίρω λεπτομέρειες για το κάθε πρόγραμμα, θα ακολουθήσει νέο email, όταν θα έχουμε ακριβή και επίσημη εικόνα για προϋποθέσεις κλπ.

Παρακολουθείτε τη σελίδα μας για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

Νέο πρόγραμμα για την στήριξη επιχειρήσεων με επιδότηση δαπανών, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείου Οικονομικών και θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες (λειτουργικά έξοδα) της επιχείρησης όπως: λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ενοίκια, Μισθοδοσία, Leasing, Προμήθειες, κλπ.
Αναλυτικά λεπτομέρειες αναμένουμε με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

Βασικές Προϋποθέσεις:

 1. Θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 2. Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.


Είδος Ενίσχυσης:
Επιδότηση μη καλυπτόμενων πάγιων (λειτουργικών) δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του covid-19, το χρονικό διάστημα της οποίας θα οριστεί από την πρόσκληση.

Μέγεθος Ενίσχυσης:
  - έως και 90% των πάγιων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  - έως και 70% των πάγιων δαπανών για τις λοιπές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

* Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα υπάρχουν μετά την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος!


ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ Επιδότηση δόσεων και για επιχειρηματικά δάνεια

Έως τον Ιούνιο του 2021 και με στόχο να αποτραπεί το κύμα λουκέτων σε επιχειρήσεις μετά το τέλος της πανδημίας η κυβέρνηση εξετάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα της επιδότησης δόσεων και για τα επιχειρηματικά δάνεια, με ένα ανάλογο μοντέλο όπως αυτό που εφαρμόζεται με το πρόγραμμα «Γέφυρα» σε στεγαστικά με υποθήκη την πρώτη κατοικία του δανειολήπτη.

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «αυτό που πάμε να κάνουμε είναι αντίστοιχο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.» Όπως είπε θα υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και θα επιδιώξουν να είναι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν θα σχετίζονται με την πρώτη κατοικία, όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα». Αναμένεται το επόμενο διάστημα, η ψήφιση του νομοσχεδίου, με το οποίο θα ορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα ποσά κλπ

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Έχει γίνει η προδημοσίευση του προγράμματος Στήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων που είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” με επιχορήγηση για κεφάλαιο κίνησης έτους 2021 από 5.000€ έως 100.000€. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30-6-2021.

Επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (η οποία γίνεται μία φορά και μετά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δράση) να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και η καταβολή των χρημάτων είναι άμεση.
Το ποσό της επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) είναι ίσο με το 50% των δαπανών της επιχείρησης του 2019 και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

 1. να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”

 2. να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

 3. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

 4. να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

 5. το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

 6. να έχουν συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στον οδηγό

 7. να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

 8. ο τομέας καινοτομίας της επιχείρησης να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προθεσμία μέχρι τις 31-03-2021 για την προμήθεια εφαρμογής και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρονικών τιμολογίων και βιβλίων της έχει η κάθε επιχείρηση σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Βέβαια και τα παραστατικά που θα εκδοθούν χειρόγραφα κατά το 1ο τρίμηνο του 2021 θα πρέπει εντός προθεσμίας να καταχωρηθούν και αυτά είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (MY DATA), είτε μέσω της κάθε εφαρμογής που έχει η κάθε επιχείρηση. Δυστυχώς η μη συμμόρφωση θα φέρει εκτός από πρόστιμα και πολλά ζητήματα αδυναμίας λογιστικοποίησης δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί.

Μία επίσημη ενημέρωση για τη διαδικασία, μπορούν να έχουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr

error: Content is protected !!