ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΦΚΑ ΚΛΠ)

Νέο πρόγραμμα για την στήριξη επιχειρήσεων με επιδότηση δαπανών, έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείου Οικονομικών και θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση τις επόμενες μέρες. Το πρόγραμμα θα καλύπτει τις πάγιες δαπάνες (λειτουργικά έξοδα) της επιχείρησης όπως: λογαριασμοί ΔΕΚΟ, Ενοίκια, Μισθοδοσία, Leasing, Προμήθειες, κλπ.
Αναλυτικά λεπτομέρειες αναμένουμε με την επίσημη πρόσκληση του προγράμματος.

Βασικές Προϋποθέσεις:

  1. Θα πρέπει να καταγράφεται μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

  2. Η ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές ή αν πρόκειται για πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις μπορούν να είναι προβληματικές υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.


Είδος Ενίσχυσης:
Επιδότηση μη καλυπτόμενων πάγιων (λειτουργικών) δαπανών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο του covid-19, το χρονικό διάστημα της οποίας θα οριστεί από την πρόσκληση.

Μέγεθος Ενίσχυσης:
  - έως και 90% των πάγιων δαπανών για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
  - έως και 70% των πάγιων δαπανών για τις λοιπές επιχειρήσεις

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2021.

* Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων όπως επίσης και περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα υπάρχουν μετά την επίσημη ανακοίνωση του προγράμματος!