Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Επιχορήγηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων από 5.000 έως 100.000€

Έχει γίνει η προδημοσίευση του προγράμματος Στήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων που είναι μέλη του Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” με επιχορήγηση για κεφάλαιο κίνησης έτους 2021 από 5.000€ έως 100.000€. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 30-6-2021.

Επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη μπορούν να εγγραφούν (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή τους (η οποία γίνεται μία φορά και μετά θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθε δράση) να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων, μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και η καταβολή των χρημάτων είναι άμεση.
Το ποσό της επιχορήγησης (κεφάλαιο κίνησης) είναι ίσο με το 50% των δαπανών της επιχείρησης του 2019 και θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης:

  1. να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece”

  2. να λειτουργούν νόμιμα στη Ελληνική Επικράτεια

  3. να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

  4. να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

  5. το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€

  6. να έχουν συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στον οδηγό

  7. να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

  8. ο τομέας καινοτομίας της επιχείρησης να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:22530-96600 ή στο info@indem.gr