ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΠΟ 900€ ΈΩΣ 24.000€/ΜΗΝΑ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΑΠΟ 900€ ΈΩΣ 24.000€/ΜΗΝΑ

Επιδότηση σε Ιδιοκτήτες Αλιευτικών Σκαφών (ιδιώτες και επιχειρήσεις), που είχαν κάνει παύση της Αλιευτικής τους Δραστηριότητάς τους εντός του έτους 2020 (από 01-03-2020 έως 31-12-2020), με Χρηματοδότηση από 900,00€ έως 24.000,00€ το μήνα, ανάλογα με το σκάφος (βλέπε πίνακα).


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 

Η παύση μπορεί να είναι και λίγες ημέρες, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο και η επιχείρηση θα λάβει το ποσό που της αναλογεί ανάλογα με το σκάφος και τον συνολικό αριθμό των ημερών εντός του διαστήματος από 01-03-2020 έως 31-12-2020, για το οποίο έχει γίνει η παύση.

Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια και να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον 120 μέρες, κατά τα τελευταία δύο ημερολογιακά έτη (από την υποβολή της αίτησης), όπως προκύπτει από το Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο Αλιείας (ERS_logbook), ή από ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής (για όσα σκάφη δεν έχουν ERS_logbook).

Η χορηγούμενη στήριξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ημέρες αθροιστικά για τη χρονική περίοδο από 1ης Μαρτίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, για κάθε σκάφος.

Το χρονικό διάστημα επιδότησης – παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας προκύπτει:

α) Για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο.

β) Για τα σκάφη που δεν φέρουν VMS, αποκλειστικά και μόνο λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν σχετική υποχρέωση, μέσω των στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο θεωρημένο – μέχρι και 31/03/2021 για αλιευτικές δραστηριότητες μέχρι 31/12/2020 - από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, Ημερολόγιο Γέφυρας του σκάφους. Για το σκοπό αυτό, οι ιδιοκτήτες τους πρέπει να προσκομίζουν στην αρμόδια Λιμενική Αρχή το Ημερολόγιο Γέφυρας Σκάφους κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η διαδικασία γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1) Η άδεια του αλιευτικού σκάφους (όλες οι σελίδες)

2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ σχετικά με την ενεργό αλιευτική δραστηριότητα αλιευτικού σκάφους (για όσα σκάφη δεν έχουν ERS_logbook)

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ σχετικά με τoν αριθμό ημερών ακινησίας και μη ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας (για όσα σκάφη δεν έχουν VMS)

4) ΚΩΔΙΚΟΙ TAXISNET (γίνεται και χωρίς τους κωδικούς αλλά θα πρέπει να μας σταλούν και επιπλέον έγγραφα – απαιτείται συνεννόηση)

5) ΙΒΑΝ δικαιούχου (αν επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί αυτός που είναι δηλωμένος στο TAXISNET, δεν απαιτείται).

6) Στοιχεία επικοινωνίας δικαιούχου: (τηλέφωνο και email αν υπάρχει)


Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα,
ανάλογα με την χωρητικότητα (GT) και το είδος του σκάφους:

Μηχανότρατες Γρι-γρι Σκάφη που αλιεύουν Μεγάλα Πελαγικά Είδη Σκάφη Παράκτιας Αλιείας
Μηνιαία αποζημίωση 189,33 €/GT 343,58€/GT 450,50 €/GT 267,75 €/GT
Ελάχιστη Μηνιαία αποζημίωση 10.000,00 € 8.000,00€ 4.000,00 € 900,00 €
Μέγιστη Μηνιαία αποζημίωση 24.000,00 € 24.000,00€ 15.000,00 € 4.500,00 €

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Α) Υποβολή της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Β) Έκδοση Απόφασης Ένταξης της επιχείρησης με ποσό καταβολής.

Γ) Μετά την έγκριση της αίτησης και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης, θα πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν Αίτημα Επαλήθευσης‐Πιστοποίησης.

Δ) Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία έγκρισης του Αιτήματος Επαλήθευσης, ο ωφελούμενος λαμβάνει την επιχορήγηση στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί.Η καταβολή γίνεται εφάπαξ και ΔΕΝ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.


Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής


Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων:

1) Είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).

2) Φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας (αν Δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS)

3) Έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ετών που προηγούνται.

4) Δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.

5) Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και καθ’ όλη την περίοδο που αιτούνται ενίσχυση για την παύση της αλιευτικής δραστηριότητας.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 30 / 09 /2021