ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-30.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29.

Επιχορήγηση 14.800€ για ίδρυση νέων επιχειρήσεων από άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ: Άμεσα με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης τιμολογίων. Στην ουσία η 1η δόση είναι μια προκαταβολή για όσους έχουν εγκριθεί.

- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του α' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ: μετά τη λήξη του β' εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Πολύ θετικό είναι ότι μπορεί να κατατεθεί η πρόταση, μόνο με την κάρτα ανεργίας, και να γίνει η έναρξη στην εφορία μετά την έγκριση της αιτήσεώς μας, ώστε όταν θα ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έναρξης στην Εφορία, ΕΦΚΑ κλπ, να έχουμε εγκριθεί και άρα να είμαστε βέβαιοι ότι θα λάβουμε το ποσό της επιδότησης.

Η δράση αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις

Οι Δικαιούχοι-Ωφελούμενοι της δράσης πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

 1. Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.

 2. Να είναι ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο).

 3. Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

 5. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Δεν εντάσσονται στη δράση Επιχειρήσεις που:

 1. Απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).

 2. Είναι σχετικές με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.

 3. Είναι εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις (κυλικεία, καντίνες κλπ)

 4. Οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (franchising κλπ).

 5. Λειτουργούν αποκλειστικά από 22:00 έως 06:00.

 6. Έχουν αντικείμενο δραστηριότητας που περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

 7. Έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο μέσα στο τελευταίο εξάμηνο.

 8. Θα δημιουργηθούν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής κλπ.

 9. Έίχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Δείτε αναλυτικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ ΕΔΩ

Υποχρεώσεις Δικαιούχων:

 1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
  1. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
  2. Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ)
  3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
  4. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
  5. Συνεταιρισμός εργαζομένων

 2. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) το οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

 3. Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να μην απασχοληθούν με την ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους, είτε σε άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια του προγράμματος

 4. Η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να είναι οργανωμένη σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Να μην χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία.

  Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις:
   α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,
   β) ατόμου που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α' βαθμού με αναπηρία 80% και άνω

 5. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι δικαιούχοι δεν μπορούν να ενισχυθούν από άλλα Εθνικά ή Κοινοτικά Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων.

Πέρα από τις παραπάνω προϋποθέσεις κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος, και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί και ένα επιχειρηματικό πλάνο της υπό ίδρυση επιχείρησης, διότι υπάρχει και ουσιαστική αξιολόγηση!

Οι εντάξεις των αιτήσεων των δικαιούχων πραγματοποιούνται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Θα δοθεί έμφαση σε επιχειρήσεις του τομέα ψηφιακής οικονομίας (υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες Η/Υ, λογισμικό, παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου, ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση, παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID, διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν, τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά μέσα).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 13/02/2023 έως 13/03/2023.

Εάν σκέφτεστε να κάνετε μία δική σας επιχείρηση, μπορείτε να λάβετε την επιδότηση αυτή, χωρίς μετακινήσεις, εύκολα και γρήγορα!

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά 22530-96600 κ 694-5412818 ή μέσω email στο indemespa@gmail.com