Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας, με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα:

1) Να έχουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.

2) Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019, έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.


Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

- 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ.)

- 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

- 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

- 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου


3) Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 €.
Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019.


4) Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.


Είδος ενίσχυσης:

Επιχορήγηση έως 18.000 € / ΑΦΜ θα χορηγηθεί ως κατ' αποκοπή ποσό (lump sum) για την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών.

Επιλέξιμες δαπάνες:

- Ενοίκια επαγγελματικού χώρου

- Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας

- Ύδρευσης, Θέρμανσης κλπ

- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη κλπ)

- Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα κλπ)

- Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών

- Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου)

- Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης


Το κατ' αποκοπή ποσό αφορά στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 και αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της.

Η καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού, προορίζεται για την κάλυψη μελλοντικών επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).


Περίοδος υποβολής: από 31/5/2021 έως 28/7/2021 (ώρα 17:00)

Προϋπολογισμός: 16.000.000 €

error: Content is protected !!