Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης πληττόμενων από την πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων

Μη επιστρεπτέα ενίσχυση, ως κεφάλαιο κίνησης, για την στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Τουριστικού κλάδου.

Ποσό επιχορήγησης: έως 5% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 (ή του 2020 για νέες επιχειρήσεις) και έως 400.000 € ανά ΑΦΜ.

Περίοδος υποβολής: από 16/6/2021 έως 29/9/2021


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Απευθύνεται:
Σε Τουριστικές Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή και ειδικότερα επιχειρήσεις φιλοξενίας κάθε μορφής, τουριστικά πρακτορεία, καθώς και επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων.

Προϋποθέσεις συμμετοχής επιχειρήσεων:

1. Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31/12/2020.

2. Να έχουν συμπληρώσει 1 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά το έτος 2019. Η προϋπόθεση τεκμαίρεται ότι πληρούται στην περίπτωση των επιχειρήσεων που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.

3. Να έχουν μέχρι την 31/12/2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους επιλέξιμους ΚΑΔ:

- 55.10 {Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα}

- 55.20 {Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής}

- 55.30 {Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής...}

- 55.90 {Άλλα καταλύματα}

- 49.39.3 {Υπηρεσίες μη τακτικών χερσαίων μεταφορών επιβατών}

- 79.11 {Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων}

- 79.12 {Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών}

4. Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

5. Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το έτος 2020, ποσοστού 30% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.

error: Content is protected !!