ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΩΣ 750€/ΜΗΝΑ.

Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση (πλήρη) 1.000 ανέργων των παρακάτω δύο κατηγοριών, έχει ξεκινήσει από τον ΟΑΕΔ:

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν άτομα με κάρτα ανεργίας των δύο παρακάτω κατηγοριών.

Α) ατόμων, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και

Β) σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση,


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ως άτομα σε ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ είναι οι άνεργοι, (κατηγορία Α΄), που έχουν έστω μία από τις παρακάτω ιδιότητες:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για έξι (6) μήνες και άνω

β) είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 24 ετών

γ) είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση,

δ) είναι άνω των 50 ετών

ε) ζουν μόνοι τους, έχοντας την φροντίδα ενός ή περισσότερων εξαρτώμενων μελών.


Ως άτομα σε ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (κατηγορία Β') είναι οι άνεργοι, που:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ή

β) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών και ανήκουν και σε μία από τις κατηγορίες β έως ε της ανωτέρω παραγράφου “άτομα σε μειονεκτική θέση”.ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ: Το ποσοστό της επιδότησης για την επιχείρηση είναι το 50% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών και για ποσό έως 750€ το μήνα, ανά εργαζόμενο.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.

Ο εργαζόμενος πληρώνεται από την επιχείρηση κανονικά και η επιχείρηση λαμβάνει την επιδότηση στο ποσοστό που αναφέρεται παραπάνω και ανάλογα με τις δαπάνες που έχει κάνει για τον κάθε εργαζόμενο με ανώτερο ποσό υπολογισμού τα 750 ευρώ το μήνα και επιπλέον αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

α) Η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση – εντολής κενής θέσης με την αναλυτική περιγραφή (ειδικότητα και λοιπά χαρακτηριστικά) της θέσης απασχόλησης που επιθυμεί να καλυφθεί.

β) Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε έλεγχο και επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις υπαγωγής. (π.χ δεν μπορεί να υπαχθεί μία επιχείρηση στην οποία έχουν βεβαιωθεί δύο παραβάσεις από το ΣΕΠΕ).

γ) Στη συνέχεια γίνονται από την υπηρεσία υποδείξεις ατόμων με βάσει την περιγραφή που έχει κάνει η επιχείρηση για την κάθε θέση που επιθυμεί να καλυφθεί.

δ) Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που προτείνει η υπηρεσία και προσλαμβάνει τον άνεργο.

ε) Μετά την πρόσληψη η επιχείρηση πρέπει να κάνει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα και να λάβει την οριστική απόφαση έγκρισης.


Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες για την κατηγορία Α' και 12 συν 12 για την κατηγορία Β' (μετά από αίτηση ανανέωσης).

Μετά τη λήξη του κάθε διμήνου απασχόλησης η επιχείρηση αποστέλλει δικαιολογητικά προκειμένου να λάβει την επιδότηση, η οποία είναι στο 50% του κόστους του μισθού και των εισφορών για τον κάθε εργαζόμενο με ανώτερο ποσό τα 750€.


Οι ωφελούμενοι άνεργοι, προτού την πρόσληψή τους θα πρέπει:

α) να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2 στο οποίο έχει αναρτηθεί η εντολή κενής θέσης από την επιχείρηση,

β) να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης,

γ) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχει δικαίωμα διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

Δεν μπορούν να προσληφθούν:

α)
Άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση.

β) είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

γ) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

δ) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.


Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα:

22530-96600 κ 690-9156570 ή μέσω email στο indem2013@gmail.com

error: Content is protected !!