ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΩΣ 36.000€ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΥΚΑΙΡΕΙΑΣ

Το πρόγραμμα αφορά ίδρυση νέων επιχειρήσεων και δίνει επιδότηση 100% σε όλα τα λειτουργικά έξοδα για τη δημιουργία μίας νέας επιχείρησης: Ενοίκια, ΕΦΚΑ, λογιστής, ΔΕΗ, ΟΤΕ, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες προβολής και προώθησης και κάθε άλλη δαπάνη!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπήρχε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα (οποιαδήποτε) η οποία έχει διακοπεί στην εφορία από 01/01/2012 μέχρι και 31/12/2021!

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα λειτουργικά και αφορά μία εξαιρετική περίπτωση για όποιον επιθυμεί να ξεκινήσει εκ νέου την επιχείρησή του και να καλύψει όλα τα έξοδα που θα προκύψουν έως ποσού 20.000€.

Το πρόγραμμα δίνει συνολική επιχορήγηση έως 20.000€, και συγκεκριμένα 12.000€ το πρώτο έτος λειτουργίας και 8.000€ το δεύτερο. Σε περίπτωση που η επιχείρηση που θα συσταθεί συμμετέχουν παραπάνω άτομα (και πληρούν τις προϋποθέσεις) η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τα 36.000€. Αν μία επιχείρηση επιθυμεί (για οποιοδήποτε λόγο) να διακόψει την λειτουργία της μετά το 1ο έτος, μπορεί με μόνη υποχρέωση να λειτουργεί ακόμη 3 μήνες μετά τη συμπλήρωση του 1ου έτους.

Τα ποσά καταβάλλονται σε δόσεις και η κάθε δόση είναι ποσού των 4.000€.

Να ενημερώσουμε εξαρχής ένα πολύ βασικό ζήτημα:

Όσοι είναι άνεργοι ΔΕΝ είναι υποχρεωμένοι για να κατατεθεί ο φάκελος να έχουν κάνει και την έναρξη στην εφορία.

Η κατάθεση του φακέλου με το επιχειρηματικό πλάνο μπορεί να γίνει μόνο με την κάρτα ανεργίας, και η έναρξη να γίνει μετά την έγκριση από την υπηρεσία, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε τα χρήματα.

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας είναι:

1) Συγκέντρωση δικαιολογητικών και υποβολή φακέλου με επιχειρηματικό πλάνο

2) Έγκριση και καταβολή της προκαταβολής (έως 4.000€)

3) Εκταμίευση 2ης δόσης

4) Εκταμίευση 3ης δόσης και ολοκλήρωση του 1ου έτους

Η διαδικασία ακολουθείται η ίδια και για το 2ο έτος, (κατόπιν αίτησης ανανέωσης).

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι η όλη διαδικασία γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά και δεν θα χρειαστούν δικές σας μετακινήσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ):


1) έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 31/12/2021

2) δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας

3) δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από 01-01-2022 έως 08-03-2022.

4)αν έχουν προβεί σε έναρξη στην εφορία για τη νέα επιχείρηση, αυτό να έχει γίνει από την 09-03-2022 και μετά και πριν την 2Η έναρξη να είχαν δελτίο ανεργίας ενεργό.

5) έχουν την ιδιότητα του ανέργου κατά την υποβολή της αίτησης και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

6) έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για ένα έτος τουλάχιστον ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης. Αυτή η εισφορά (που είναι προϋπόθεση) έχει πληρωθεί μόνο από όσους έχουν ασφάλεια στο πρώην ΤΕΒΕ-ΟΑΕΕ. Δυστυχώς όσοι έχουν ασφάλεια ΟΓΑ, δεν έχουν πληρώσει αυτή την εισφορά και άρα δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση και δυστυχώς δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα.

7) να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ

8) οι άντρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις


ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1. επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ),

2. επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικά με την εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης,

3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις, τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,

4. επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (franchising κλπ)

5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή

6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.

7. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο, μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ,

8. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1/1/2008 και εφεξής,

9. οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

10. Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Επισημαίνεται επίσης ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.


Παρακαλούμε όσοι πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να λάβουν την επιχορήγηση για να λειτουργήσουν ξανά την επιχείρησή τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας:

Τηλεφωνικά:   22530-96600 κ 699-6625872 (09.30-14.30) ή μέσω email στο indemtax@gmail.com


ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΞΑΝΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ.


error: Content is protected !!