ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο (Ν.4399/2016). Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί (μαζί με τα προγράμματα ΕΣΠΑ) ένα από τα βασικά θεσμικά πλαίσια για την παροχή κρατικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Χώρα μας.

Οι 3 κύριες αλλαγές στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο θα είναι οι εξής:

1) Θα υπάρχουν 13 Θεματικά Καθεστώτα Ενισχύσεων.


Το κάθε Θεματικό Καθεστώς Ενίσχυσης θα έχει και ξεχωριστή στόχευση. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας παρέχοντας κίνητρα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Τα 13 καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων του νέου Νόμου είναι τα εξής:

1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων
3. Νέο Επιχειρείν
4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία
6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία
7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα
8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια
9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων
10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
11. Μεγάλες Επενδύσεις
12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας
13. Επιχειρηματικότητα 3600

Θα δοθεί προτεραιότητα ενίσχυσης σε σημαντικούς αναπτυξιακούς τομείς όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια, κ.λπ.

Οι περαιτέρω διαδικασίες, ποσοστά επιχορήγησης, μοριοδότηση, κλπ, θα καθορίζονται με την προκήρυξη του κάθε καθεστώτος του νέου Νόμου. Είναι βέβαια πιθανόν να μην προκηρυχθούν ταυτόχρονά και τα 13 καθεστώτα, αλλά η προκήρυξή τους θα γίνεται σταδιακά και αφού έχει καθοριστεί ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων που θα γνωστοποιήσει το ύψος των ενισχύσεων και ανά περιφέρεια2) Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί από τους φορείς εντός 60 ημερών.

Πιο συγκεκριμένα έχει αποφασιστεί και εισάγονται για πρώτη φορά πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές διαδικασίες αξιολόγησης αλλά και ελέγχου υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση το αργότερο εντός 60 ημερών και αν η υπηρεσία δεν έχει απαντήσει εντός της παραπάνω προθεσμίας ο έλεγχος θα ανατίθεται και σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή, συνεργαζόμενο με τον φορέα, ο οποίος οφείλει να τον ολοκληρώσει της διαδικασία εντός 10 ημερών. Οι προτάσεις άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, θα ανατίθενται από την αρχή σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή συνεργαζόμενο με τον φορέα.3) Ο νέος χάρτης κρατικών ενισχύσεων που θα τεθεί σε ισχύ από το 2022.


Με το νέο Νόμο προβλέπονται προσαυξημένα ποσοστά επιδότησης (για την περίοδο 2022-2027) κατά 5% έως και 25%, σε σχέση με τον προηγούμενο και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται ότι η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 80% του προϋπολογισμού της, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης ως εξής:

- έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις,
- έως 70% για τις μεσαίες και
- έως 80% για τις μικρές.

Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος προσφέρει και άλλου είδους παροχές όπως: Φορολογική απαλλαγή, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης κλπ, τα οποία και αυτά αναμένεται να τροποποιηθούν βελτιούμενα.

Στις επιλέξιμες δαπάνες του Αναπτυξιακού Νόμου, μπορούμε να συμπεριλάβουμε:

Την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, βοηθητικών κτιρίων, κατασκευές για τη προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, κλπ.

Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, όπως και των τεχνικών εγκαταστάσεων, αλλά και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της επιχείρησης.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, το κόστος αδειών εκμετάλλευσης, κλπ

Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Λοιπές δαπάνες που δύναται να διαφοροποιούνται ανάλογα με την θεματική ενότητα της προκήρυξης και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα στην υποβαλλόμενη πρόταση.

Για οτιδήποτε νεότερο, αλλά και για κάθε πρόγραμμα που ξεκινάει θα σας ενημερώσουμε άμεσα!

Ενημερωθείτε για τα Ενεργά Προγράμματα Αναπτυξιακού ΕΔΩ


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ!

error: Content is protected !!