Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ (VMS)-ERS-AIS

Η Δράση αφορά στην ανελαστική υποχρέωση των επαγγελματιών αλιέων και ιδιοκτητών (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αρ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών που υπάγονται στις κατηγορίες δικαιούχων της ενότητας 4 της υπ' αρ. πρωτ. 10058/23-10-2020 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, να φέρουν στα σκάφη τους λειτουργικές τις ηλεκτρονικές συσκευές δορυφορικού εντοπισμού και διαβίβασης δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS και AIS κατά περίπτωση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η εν λόγω υποχρέωση προκύπτει από το Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο και το Κράτος-Μέλος συμμορφώνεται και εναρμονίζει το εθνικό του πλαίσιο ώστε να εξασφαλίσει στην επικράτειά του αποτελεσματικότερες μεθόδους ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται?
Επαγγελματίες αλιείς που έχουν την υποχρέωση καταγραφής και διαβίβασης δεδομένων της δραστηριότητάς τους, και συγκεκριμένα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες (κατά τον ορισμό του Κανονισμού υπ’ αριθ. 508/2014) αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ).
Τα σκάφη για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα ενισχυθούν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/ Λεμβολόγια και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ), καθώς επίσης θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, λαμβάνοντας υπόψιν τυχόν χρονικές δεσμεύσεις από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να ανήκουν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή σε επαγγελματίες αλιείς που ήδη δραστηριοποιούνται στους τομείς που αναφέρονται στην ενότητα 4 της παρούσας.
Πέραν αυτού,

 1. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα δυνητικού Δικαιούχου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου.

 2. Δικαιούχος της Δράσης μπορεί να είναι κάθε πλοιοκτήτης που προαιρετικά ή υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, εφοδιάζει ενεργό αλιευτικό σκάφος, με συστήματα παρακολούθησης, καταγραφής και αναφοράς πληροφοριών π.χ. προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις για ειδικές άδειες αλίευσης, όπως η αλίευση ολοθουρίων και συμιακής γαρίδας.

 3. Στην παρούσα Δράση μπορούν να ενταχθούν ως δυνητικοί Δικαιούχοι και οι παλαιοί υπόχρεοι- χρήστες των συσκευών (όπως αναφέρονται παρακάτω), αντικαθιστώντας τις παλαιές, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν χρονικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη χρηματοδότηση:
  i. Αλιείς με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους 12 μέτρων και άνω. ii. Αλιείς με άδεια αλίευσης σε διεθνή ύδατα.
  iii. Αλιείς με άδεια αλίευσης τόνου (BFT), ή/και άδεια αλίευσης ξιφία (SWO) ή/και μακρύπτερου τόνου (ALB).
  iv. Αλιείς με άδεια γρι-γρι ή βιντζότρατας (SB) μήκους κάτω των 12 μέτρων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)
03.11
Θαλάσσια αλιεία
03.11.1 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται ζώντα
03.11.12 Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται ζώντα
03.11.2 Αλιεία ψαριών, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.11.21 Αλιεία ψαριών θάλασσας, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης
03.11.21.01 Υπερπόντια αλιεία ψαριών, [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης]
03.11.3 Αλιεία καρκινοειδών, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.11.31 Αλιεία καρκινοειδών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται μη κατεψυγμένα
03.11.4 Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.41 Αλιεία στρειδιών, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.42 Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων, μη καλλιεργούμενων, που διαθέτονται ζώντα, νωπά ή απλής ψύξης
03.11.6 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους
03.11.61 Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων, οστράκων μαλακίων, καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών
03.11.62 Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
03.11.69 Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών, ζώων και των προϊόντων τους π.δ.κ.α.
03.12.22 Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων, μη εκτρεφόμενων, που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης

Περίοδος υποβολής: από 23/10/2020 έως 30/12/2022

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται?

 1. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, κρίνονται οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά και εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού και λογισμικού, για τη διασφάλιση της διαβίβασης δεδομένων από τους φορείς που ενέχονται στην αλιεία στο οικείο κράτος μέλος και στις ενωσιακές αρχές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

 2. Για να είναι επιλέξιμες οι ανωτέρω δαπάνες, θα πρέπει οι συσκευές να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, όπως αυτές ισχύουν.

 3. ιδικά για το ERS, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση κάθε τύπου συσκευής (κινητό τηλέφωνο, ταμπλέτα, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής), η οποία είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του λογισμικού συστήματος ERS, όπως αυτές κάθε φορά διαμορφώνονται, στο πλαίσιο ισχύος της παρούσας απόφασης.

 4. Κατά τα λοιπά, οι εν λόγω δαπάνες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση ΕΚΕΔ (Β’ 5968) και εξειδικεύονται στην Πρόσκληση, όπου απαιτείται.

 5. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε:
  i. Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), εφόσον ο ΦΠΑ μπορεί να ανακτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το Δικαιούχο, καθώς και ο ΦΠΑ που βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατά αποκοπή καταβολής του φόρου.
  ii. Τέλη ή επιβαρύνσεις.
  iii. Έξοδα λειτουργίας συσκευών.
  iv. Αγορά και εγκατάσταση μεταχειρισμένων ή μετασκευασμένων συσκευών και εξοπλισμών.

 6. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι πράξεις οι οποίες δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο Δικαιούχος στον ΕΦ την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο.

 7. Η περίοδος επιλεξιμότητας των εν λόγω δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία έγκρισης του ελληνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δηλαδή από την 23η/10/2015 έως τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου, δηλαδή την 31η/12/2023.

Oι Δικαιούχοι θα επιχορηγούνται για την αγορά και εγκατάσταση της εκάστοτε συσκευής ως εξής:
VMS: 2.700,00€
(2.500 € συσκευή - 200 € εγκατάσταση επί του σκάφους)
ERS RUGGEDIZED LAPTOP (ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ): 2.700,00 €
ERS NON RUGGEDIZED LAPTOP
(ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ): 900,00 €
AIS: 2.000,00 €
(1.850 € συσκευή - 150 € εγκατάσταση επί του σκάφους)

Ποσοστό επιδότησης: 30% έως 90% (ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή)

Προϋπολογισμός: 3.000.000 €

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η Αίτηση Χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση νομικής μορφής του Δικαιούχου, να περιλαμβάνει αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή τα πιο κάτω δικαιολογητικά που θα εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία:

 1. Αλιευτική άδεια του σκάφους σε ισχύ.

 2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και διεύθυνσης έδραςτης επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr

 3. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014

 4. Στοιχεία τεκμηρίωσης της ιδιότητας Μικρομεσαίας Επιχείρησηςη οποία θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του φορέα.

 5. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
  α) Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό του φορέα (ή καταστατικό σύστασης με το σύνολο των τροποποιήσεών του οι οποίες έχουν συντελεστεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης), συνοδευόμενο από τεκμηριωτικό υλικό καταχώρησης/ δημοσίευσής του και πρόσφατο Πιστοποιητικό περί των καταχωρηθεισών τροποποιήσεών του, ΦΕΚ Συγκρότησης ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου, Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία να προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση.Αιτήσεις εταιρειών υπό ίδρυση δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), δεν απαιτείται η υποβολή τους. Εάν η επιχείρηση είναι ατομική, προσκομίζεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  β) Απόφαση του αρμόδιου οργάνου για τον ορισμό του υπεύθυνου υλοποίησης της πράξης. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι το μόνο αρμόδιο για την υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκ μέρους του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου

 6. Περίπτωση Συμπλοιοκτησίας:
  Τεκμηριωτικά έγγραφα στα οποία να φαίνονται οι συνιδιοκτήτες καθώς και τα ποσοστά κυριότητας αυτών επί του αλιευτικού σκάφους. Επιπλέον, να ορίζεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του κάθε συνιδιοκτήτη, ο Υπεύθυνος Έργου ο οποίος θα είναι ο συνιδιοκτήτης που θα αναλαμβάνει εκ μέρους όλων των συνιδιοκτητών, τη διεκπεραίωση της διαδικασίας από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης μέχρι και την ολοκλήρωσή της. Ο προαναφερόμενος Υπεύθυνος Έργου θα υποβάλλει:
  α) την Υπεύθυνη Δήλωση και
  β) θα υπογράφει την Υπεύθυνη Δήλωση που ακολουθεί.

 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86

 8. Για τα φυσικά πρόσωπα (και τους συνιδιοκτήτες στην περίπτωση συμπλοιοκτησίας) επιπλέον υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του τελευταίου έτους, όπου αναγράφεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!