ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς (7ετους) θητείας στο Πυροσβεστικό Σώμα και δυνατότητα μονιμοποίησης!!
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙO ΙΑ)

Η διαδικασία ΔΕΝ γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο την αίτηση και τα απαιτούμενα (κατά περίπτωση έγγραφα) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως 30-03-2022.

Θα προσληφθούν 440 άτομα ως πυροσβεστικό τεχνικό προσωπικό καθώς και 60 άτομα ως επιστημονικό προσωπικό (δασολόγοι, δασοπόνοι) και η θητεία τους θα είναι επταετής.
Οι υποψήφιοι ειδικότητας Πυροσβεστικού Τεχνικού Προσωπικού, θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους ενώ οι υποψήφιοι στην ειδικότητα του Πυροσβεστικού Επιστημονικού Προσωπικού, καθώς και οι Πυροσβέστες Εποχικής Απασχόλησης θα πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 31ο έτος της ηλικίας τους.
Η υποβολή θα γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των νομών (ΔΙΠΥΝ) όπου ανήκει ο καθένας.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, εκτυπώσιμη από εξωτερικό υπερσύνδεσμο (link) της ιστοσελίδας του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.

β) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του, ευκρινώς.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.

δ) Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου (τουλάχιστον).

ε) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

η) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής.

Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά (πολύτεκνοι, έφεδροι αξιωματικοί κλπ).

Επίσης μία βασική προϋπόθεση που ισχύει για όλες τις ειδικότητες είναι ο υποψήφιος ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΤΑΤΟΥΑΖ, σε κανένα σημείο του σώματος.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσουν και αθλητικές δοκιμασίες.

- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
- ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
- ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
- ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ για συμμετοχή στις Αθλητικές Δοκιμασίες
- ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

error: Content is protected !!