Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ

Επιδότηση:
Κεφάλαιο Κίνησης, ύψους έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020 με ελάχιστο ποσό τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.

Ειδικότερα:

- Για τις «Νεοσύστατες» επιχειρήσεις (που έχουν συσταθεί και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/01/2020 μέχρι την 31/12/2020), το ποσό ορίζεται σε 2.000€ ανεξαρτήτως ποσού εξόδων τους στο 2020 και η μείωση στον κύκλο εργασιών τους λαμβάνεται ίση με 100%.

- Για τις «Υφιστάμενες» επιχειρήσεις (που έχουν συσταθεί και έχουν επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 31/12/2019) και

α) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους στο έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019,
ή
β) Αν ενεργοποιήθηκαν μετά το 1ο τρίμηνο 2019 (από 1/4/2019 και μετά) έχουν μείωση τουλάχιστον 20% για τα τρίμηνα του 2020 έναντι των αντιστοίχων τριμήνων λειτουργίας στο 2019, το ποσό ορίζεται ως εξής:

Μείωση τζίρου:

Από 20% έως 40%

άνω του 40%
και έως 60%

άνω του 60%
και έως 80%

άνω του 80%

Ποσό Ενίσχυσης:

2.000€

3.500€

5.000 €

7.000 €

υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει το 100 % των εξόδων της επιχείρησης το 2020.

Εάν το ποσό των εξόδων της επιχείρησης στο 2020 είναι λιγότερο από το προβλεπόμενο ποσό σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το ποσό που θα λάβει η επιχείρηση είναι το 100% των εξόδων της στο 2020, με ελάχιστο ποσό τα 2.000€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 φορολογικής χρήσης 2020: 102, 202, 181, 281, 481,185, 285, 485.

Δικαιούχοι:
Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που:>

- νομίμως δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα δράση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/12/2020 >

-διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης

-δεν εντάχθηκαν στην προηγούμενη Πρόσκληση του ΕΠ Θεσσαλίας με ΑΔΑ: ΨΒ9Π7ΛΡ-ΒΛΟ για ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19 (ΑΝΑΣΑ Ι) ή εφόσον εντάχθηκαν δεν έχουν εγκεκριμένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που να οδηγεί σε πληρωμή έχουν μείωση κύκλου εργασιών

Προθεσμία: έως 29/4/2022

error: Content is protected !!