Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Ενίσχυση επιχειρήσεων που συστήνονται από ανέργους με αντικείμενα συναφή με τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (δείτε παρακάτω), με προϋπόθεση την οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελείς επαγγελματικούς χώρους. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ενίσχυση:
Το συνολικό ποσό που λαμβάνει η επιχείρηση είναι 14.800€, το οποίο καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

- Πρώτη δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

- Δεύτερη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών.

- Τρίτη δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του Β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Δικαιούχοι:
- Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας πριν τις 23/02/2022.
- Να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών
- Να υλοποιήσουν την επιχείρηση αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Λειτουργικές δαπάνες της νέας επιχείρησης κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της, ενδεικτικά:

1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου,

2. Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας, τηλεφωνίας, θέρμανση του επαγγελματικού χώρου,

3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική, συμβουλευτική υποστήριξη κλπ.),

4. Δαπάνες προβολής και δικτύωσης(σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),

5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου,

6. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων,

7. Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης,

8. Αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας:
Υπάρχει μεγάλος αριθμός από Επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, και θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε για να βρούμε τον κατάλληλο για εσάς.

Οι τομείς που εξαιρούνται από το πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:
- Δραστηριότητες στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.:
- Δραστηριότητες στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.:
- Δραστηριότητες στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Προθεσμία: έως 06/05/2022.

error: Content is protected !!