Πρόγραμμα Πράσινος Αγροτουρισμός

Το πρόγραμμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του Αγροτουρισμού.
Συγκεκριμένα, επιδοτούνται Επιχειρήσεις Τουριστικών Δραστηριοτήτων για Ίδρυση Νέας ή Επέκταση/Διαφοροποίηση Υφιστάμενης Εγκατάστασης.

Το Ποσοστό Επιδότησης είναι έως 50% και Ο Συνολικός Προϋπολογισμός (για κάθε Επιχείρηση/ΑΦΜ) είναι από 500.000€ έως 12.500.000€

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΔΙΚΑΙΟYΧΟΙ:
α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις
β) Υπό Σύσταση Νομικά Πρόσωπα
- Δεν ενισχύονται Φυσικά πρόσωπα & Ατομικές Επιχειρήσεις.
- Δεν ενισχύονται επιχειρήσεις που έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση (μεταφορά δραστηριότητας) εντός των δύο τελευταίων ετών.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ Κ.Α.Δ.:
α) 55: Καταλύματα

β) 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

γ) 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

δ) 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

ε) 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

στ) 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

1. Κατασκευή – Εκσυγχρονισμός Ακινήτων.

2. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.


3. Οχήματα μεταφορών (εντός του χώρου της μονάδας).

4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές & περιφερειακά, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας & πυροσβεστικής προστασίας).

6. Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

7. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας (ISO κλπ).

8. Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

9. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

10. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:
α) Μίσθωση & Απόκτηση εγκαταστάσεων
β) Έργα συντήρησης εγκαταστάσεων
γ) Μεταχειρισμένα Οχήματα & Εξοπλισμός
δ) Κεφάλαιο Κίνησης
ε) Φόροι (ΦΠΑ κλπ)

Είναι επιλέξιμες, όσον αφορά την ίδρυση καταλυμάτων, οι εξής περιπτώσεις:
α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
  αα) μονόχωρες 40 τ.μ
  ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: έως 30/09/2022

error: Content is protected !!