100% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΕΤΩΝ

Νέο πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Επιδοτείται το 100% του Μισθού και του ΙΚΑ του εργαζομένου για 7 μήνες πλήρους απασχόλησης.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη της επιχείρησης, είναι να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου, πριν από την υποβολή της αίτησης. (Αρκεί ο αριθμός του προσωπικού να παραμένει σταθερός, ανεξάρτητα εάν στο διάστημα αυτό υπάρχουν μεταβολές του προσωπικού). Επίσης, η οικειοθελής αποχώρηση και η λήξη σύμβασης (για προσωπικό ορισμένου χρόνου) δεν θεωρούνται μείωση.

Οι ωφελούμενοι/άνεργοι που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος θα πρέπει:

α) Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των ΚΠΑ2.

β) Να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ (Ατομικό Σχέδιο Δράσης).

γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

δ) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν μπορούν να προσληφθούν ωφελούμενοι:

α) Που είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο το τελευταίο 24μηνο πριν την υποβολή της αίτησης:

- στην ίδια επιχείρηση
- σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση
- σε επιχείρηση συζύγου/συγγενή α’ βαθμού με τον εργοδότη
- στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα
- σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.

β) Που θα τοποθετηθούν για την προεργασία αποκλειστικά, μετά την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

Δεν τοποθετούνται άνεργοι, ούτε εντάσσονται επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε παρόμοια προγράμματα προεργασίας Δ.ΥΠ.Α.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: ΑΠΟ 7/12/2022 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 10.000 ΘΕΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
- στα τηλέφωνα 22530-96600 και 690-9156570
- ή μέσω email, στο indemespa@gmail.com

error: Content is protected !!