ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ για την ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με επιδότηση έως και 250.000€. Αναμένεται σύντομα και η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος με διευκρινίσεις που θα αφορούν τα όρια των δαπανών, τους επιλέξιμους ΚΑΔ, την προθεσμία υποβολής κ.α.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ωστόσο, αν ενδιαφέρεστε να επιδοτηθείτε για την αναβάθμιση της επιχείρησής σας, διαβάστε παρακάτω τα βασικά σημεία του προγράμματος και ενημερώστε μας, ώστε να κάνουμε την απαραίτητη προετοιμασία.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Θερμομόνωση & συστήματα σκίασης,
 • Φωτισμός,
 • Θέρμανση,
 • Ψύξη,
 • Αερισμός χώρων,
 • Συστήματα ζεστού νερού χρήσης,
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιοθερμικά, φωτοβολταϊκά κλπ)
 • Συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης,
 • Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

Λοιπές Υποστηρικτικές Δαπάνες:

 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή,
 • Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Π.Ε.Α. Α’ & Β’,
 • Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ISO50001,
 • Υπηρεσίες Συμβούλου έργου,
 • Μελέτες και Έρευνες, απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης.

Δεν είναι επιλέξιμα:

 • Εργασίες συντήρησης,
 • Κινητά στοιχεία, μη μόνιμου χαρακτήρα,
 • Λοιπός εξοπλισμός που δε συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση,
 • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες & δαπάνες δασμών.
 • Ο ΦΠΑ, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ύψος Ενίσχυσης:
Κάθε έργο, μπορεί να επιχορηγηθεί για δαπάνες συνολικού ύψους:

 • έως 100.000€ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών,
 • από 50.000€ έως και 500.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού.

Ποσοστό Ενίσχυσης:

 • για Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας:
   -40% επιχορήγηση στις Μεσαίες επιχειρήσεις,
   - 50% επιχορήγηση στις Μικρές και πολύ Μικρές επιχειρήσεις.
 • για Υποστηρικτικές δαπάνες:
   - 40% επιχορήγηση ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.

Δικαιούχοι:
Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των κλάδων:

 • Εμπορίου,
 • Υπηρεσιών,
 • Τουρισμού.

Εξαιρούνται:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις,
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο δίκτυο (franchising κλπ),
 • οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου.

Προϋποθέσεις:
Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να τηρεί σωρευτικά όλα τα παρακάτω:

 • Να έχει συσταθεί, με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020,
 • Να έχει κλείσει 2 διαχειριστικές χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης,
 • Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια,
 • Να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης,
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο,
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές:
  • Ανώνυμη Εταιρία,
  • Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
  • Ομόρρυθμη Εταιρία,
  • Ετερόρρυθμη Εταιρία,
  • Ι.Κ.Ε,
  • Ατομική Επιχείρηση,
  • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση,
  • Συνεταιρισμός,
 • Να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία,
 • Να μην υπάρχει αυθαίρετη κτιριακή κατασκευή που δεν έχει τακτοποιηθεί,
 • Να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου,
 • Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κτιριακές υποδομές, απαιτείται η έκδοση Π.Ε.Α. από Ενεργειακό Επιθεωρητή,
 • Να επιτυγχάνει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο,
 • Να υποβάλλει μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. (στη ίδια αίτηση/ΑΦΜ μπορούν να περιέχονται περισσότερα από 1 κτίρια στην ίδια Περιφέρεια),
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης,
 • Οι δαπάνες της συγκεκριμένης αίτησης να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην χρηματοδοτηθούν από άλλο πρόγραμμα,
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση,
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πρότασης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες για την πρόσβαση των ατόμων ΑΜΕΑ, όπου είναι απαραίτητο,
 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για 3 τουλάχιστον έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
error: Content is protected !!