ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση του Προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ» με επιδότηση έως και 50% για δαπάνες όπως: Κτιριακά, εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα και πολλές άλλες, με δικαιούχους Υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 2 δράσεις ως εξής:

 • Η Δράση 1 “Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ” , θα αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 200.001€ έως και 1.000.000€ &

 • Η Δράση 2 “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ”, θα αφορά επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού από 30.000€ έως και 200.000€.

Υποβολή αίτησης επιτρέπεται μόνο σε μία από τις δύο δράσεις.

Δείτε αναλυτικά τις δράσεις:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

 • Ελάχιστος Συνολικός Προϋπολογισμός: 200.000€ &
 • Μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.000.000€ και έως το διπλάσιο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (του υψηλότερου στις 3 προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους).
 • Ανώτατο όριο επιχορήγησης: 500.000€ ανά ΑΦΜ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:

1. Καθεστώς Ενίσχυσης De minimis:

 • Ποσοστό Επιχορήγησης: 40%για όλες τις περιφέρειες (+ 10% προσαύξηση για Υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» “GREEN” τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ).
 • Μέγιστο όριο ενισχύσεων De Minimis: έως 200.000€ συνολικά, μέσα σε μία τριετία.

2. Καθεστώς Ενίσχυσης ΓΚΑΚ (Άρθρο 14, 18, 19 και 41):

 • Ποσοστό Επιχορήγησης: έως και 50%, ανάλογα με την περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και τα είδη των δαπανών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:


picture

 • Μέγιστο όριο ενισχύσεων ΓΚΑΚ: έως 150.000.000€ συνολικά ετησίως.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

– Επιλέξιμες Δαπάνες Άρθρου 14:

 • 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
 • 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • 9. Μεταφορικά Μέσα

– Επιλέξιμες Δαπάνες Άρθρου 18:

 • 5.Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας – Branding
 • 8.1 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2,3
 • 8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου).

– Επιλέξιμες Δαπάνες Άρθρου 19:

 • 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

– Επιλέξιμες Δαπάνες Άρθρου 41:

 • 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, πριν την υποβολή της αίτησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος Κωδικός ή Κωδικός με τα μεγαλύτερα έσοδα).
 3. Να έχουν 3 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να λειτουργούν νόμιμα.
 5. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

 • Ελάχιστος Συνολικός Προϋπολογισμός: 30.000€ &
 • Μέγιστος Συνολικός Προϋπολογισμός: 200.000€ και έως το διπλάσιο του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (του υψηλότερου στις 3 προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους).
 • Ανώτατο όριο επιχορήγησης: 100.000€ ανά ΑΦΜ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ:

 • Ποσοστό Επιχορήγησης: 40% για όλες τις περιφέρειες (+ 10% προσαύξηση για Υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» “GREEN” τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ).
 • Μέγιστο όριο ενισχύσεων De Minimis: έως 200.000€ συνολικά, μέσα σε μία τριετία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

 • 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • 3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
 • 3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • 3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
 • 4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • 5.Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • 6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • 7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • 8.1 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2,3
 • 8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • 9. Μεταφορικά Μέσα (Υποχρεωτικά ηλεκτρικά)
 • 10. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • 11. Έμμεσες δαπάνες

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 1. Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, πριν την υποβολή της αίτησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ (Κύριος Κωδικός ή Κωδικός με τα μεγαλύτερα έσοδα).
 3. Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 4. Να λειτουργούν νόμιμα.
 5. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και με την σειρά που θα υποβάλλονται, μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια.
Θα υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, η προθεσμία, τα δικαιολογητικά, τα βαθμολογούμενα κριτήρια και πολλές άλλες διευκρινίσεις, θα καθορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

error: Content is protected !!