ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΩΣ 25.000 €

Νέο Πρόγραμμα για παροχή χαμηλότοκων δανείων, ύψους από 3.000€ έως 25.000€, σε όλους τους αγρότες και χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (υποθήκη ακινήτου).


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Όσοι εγκριθούν θα λάβουν επιδότηση:

 • 100% επιδότηση των τόκων, για τα πρώτα 2 έτη.
 • 50% επιδότηση των τόκων, για τα υπόλοιπα έτη.
 • Χορήγηση δανείου χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις/εγγυήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘEΣΕΙΣ

Δικαιούχοι:

 • Αγρότες ειδικού καθεστώτος,
 • Αγρότες που έχουν Ατομική επιχείρηση με βιβλία,
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
 • Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται στον Αγροτικό και Μεταποιητικό κλάδο αγροτικών προϊόντων.

Προϋποθέσεις: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι και χωρίς εκκρεμότητες στον “ΤΕΙΡΕΣΙΑ”.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα παρακάτω 6 στάδια:

 1. Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δανειοδότηση.*
 2. Αποδοχή από συνεργαζόμενες τράπεζες.
 3. Επιλογή Τράπεζας και Υποβολή Αιτήματος Δανειοδότησης.
 4. Έγκριση Αιτήματος Δανειοδότησης και υπογραφή σύμβασης δανείου.
 5. Εκταμίευση (Α’ εκταμίευση εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης) και ολική εκταμίευση σε έως και 12 μήνες (σε περίπτωση τμηματικών καταβολών).
 6. Υποβολή Αίτησης Επιχορήγησης εντός 12 μηνών από την Α’ εκταμίευση του δανείου (προσκομίζονται τα παραστατικά των επιλέξιμων δαπανών στο Πιστωτικό ίδρυμα, για την τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

* Μαζί με την αρχική αίτηση, υποβάλλεται υποχρεωτικά και επιχειρηματικό σχέδιο, όπου αποτυπώνονται εκτός των άλλων και η υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης, αλλά και η αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης.

Η σωστή υποβολή και το περιεχόμενο του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι πολύ κρίσιμα για την έγκριση της αίτησης.

Το πρόγραμμα αφορά δάνεια επενδυτικού χαρακτήρα, για επενδύσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεις που σχετίζονται με μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (με τελικό προϊόν επίσης γεωργικό). Δύναται η χορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης, για επενδυτικούς σκοπούς.

H Διάρκεια αποπληρωμής των δανείων είναι από 24 έως 60 μήνες.ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • EUROBANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες που θα πρέπει να υλοποιήσει ο λήπτης του δανείου, θα πρέπει να σχετίζονται με τις παρακάτω κατηγορίες, για τις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν τα αντίστοιχα τιμολόγια:

 • Ζωντανά ζώα,
 • Μονοετή φυτά και η φύτευσή τους,
 • Δαπάνες κεφαλαίου κίνησης, ως μέρος της επένδυσης,
 • Αγορά γης ποσοστό έως 10% της συνολικής επένδυσης,
 • Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων, παραγωγής κρέατος,
 • Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών,
 • Αγορά ή μίσθωση κτιρίων και εξοπλισμού,
 • ο ΦΠΑ επί των επιλέξιμων δαπανών,
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (έως 300€).

ΠΡΟΘΕΣΜIΑ: Έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και έως 31/12/2025.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και απαιτούνται στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και email) καθώς και οι κωδικοί TAXISNET.

error: Content is protected !!