Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 5.000 Ανέργων ηλικίας 18-66 ετών.

Το πρόγραμμα παρέχει μηνιαία αποζημίωση στις επιχειρήσεις, για την απασχόληση ανέργων πλήρους απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν και Συγγενείς.


Εκδήλωση ΕνδιαφέροντοςΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ


Η επιδότηση αφορά τις δαπάνες του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους των εργαζομένων (μισθός, ΙΚΑ, δώρα κλπ), συμψηφισμένο ως “μοναδιαίο κόστος”. Δηλαδή η επιλέξιμη δαπάνη για κάθε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (25 ασφαλιστικές ημέρες) είναι 1.022€/μήνα ανεξαρτήτως του μήνα επιδότησης.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 επιδοτούμενοι μήνες, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων για 5 επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη του διαστήματος της επιχορήγησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε:

  • 80% για την πρόσληψη άνεργων γυναικών , σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν σε τομείς πράσινης οικονομίας, με Ποσό επιδότησης 817,60€/μήνα.

  • 70% για την πρόσληψη άνεργων, των λοιπών κατηγοριών, με Ποσό επιδότησης 715,40€/μήνα.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει έως και 12.264€ συνολικά, για κάθε ωφελούμενο άνεργο που θα προσλάβει.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΑΝΕΡΓΟΙ


Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να ΜΗΝ έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της, το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης (αν εντός του ίδιου μήνα γίνει μία απόλυση και μία πρόσληψη δεν θεωρείται μείωση, επίσης δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κλπ).

Από το πρόγραμμα, εξαιρούνται επίσης οι επιχειρήσεις:

  • Που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα.
  • Που ανήκουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος (νυχτερινά κέντρα, ΚΤΕΛ κλπ).

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών (να μην τα έχουν κλείσει) οι οποίοι έχουν ή μπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας.

Οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να ΜΗΝ είχαν απασχοληθεί, κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο χώρο ή σε επιχείρηση συζύγου/συγγενή ή σε επιχείρηση με μετοχική/εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από την Δ.ΥΠ.Α. στις υπαχθείσες επιχειρήσεις, αφού ολοκληρώσουν την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης (Ατομικό Σχέδιο Δράσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Αναμένεται και θα παραμείνει ανοικτό, προς υποβολή αιτήσεων, μέχρι την κάλυψη των 5.000 θέσεων.


error: Content is protected !!