Ενίσχυση Υπό σύσταση και Υφιστάμενων πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ενίσχυση Επιχειρήσεων με έδρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ο μέγιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός ανά έργο είναι 100.000 € και το ποσοστό επιδότησης έως 75%.

Δηλαδή, κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει Επιδότηση έως και 75.000‬ €


Τα βασικά είδη που επιδοτούνται, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Είδος Επιδότησης

Ποσοστό Επιδότησης

Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού

75%

Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

100%

Εκπαίδευση προσωπικού

75%

Λειτουργικές Δαπάνες

75%

Δαπάνες προβολής

75%

Δικαιούχοι:
- Υπό σύσταση επιχειρήσεις και νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
- Υφιστάμενες επιχειρήσεις

θα δοθεί προτεραιότητα:
1. Στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία,
2. Στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας
3. Στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Εώς 15/4/2022

error: Content is protected !!