Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 (Β Κύκλος)

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Είδος Ενίσχυσης: Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση (Κεφάλαιο Κίνησης) για την κάλυψη εξόδων, ώστε οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας.

Ένταση Ενίσχυσης: έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2020 ή 2021)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ποσό Ενίσχυσης: Από 5.000 € έως 100.000 € ανά Επιχείρηση (ΑΦΜ).

- Οι ωφελούμενοι επιλέγουν το έτος που πραγματοποίησαν τις υψηλότερες δαπάνες Κεφαλαίου Κίνησης, ήτοι το 2020 ή το 2021 επί των οποίων θα υπολογιστεί το αιτούμενο ποσό επιχορήγησης.

- Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα επί:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης (κωδικός 102)

 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης (κωδικός 202)

 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες) (κωδικοί 181, 281, 481)

 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων. (κωδικοί 185, 285, 485)

- Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί από τους δικαιούχους εντός του έτους 2022 στις παραπάνω δαπάνες (κωδικούς Ε3).

Δικαιούχοι: Νεοφυείς/καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.

Προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece. Δείτε εδώ την διαδικασία εγγραφής → ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΑΦΗΣ Elevate Greece

 2. Η δραστηριότητα της επιχείρησης να είναι συμβατή με τομέα της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3. Δείτε εδώ τους τομείς RIS3 → ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ RIS3

 3. Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις.

 4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έως την 31/12/2021.

 5. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (O ΚΑΔ να είναι δηλωμένος είτε ως κυρίας δραστηριότητας είτε ως δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα).
  Δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ αναλυτικά → ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 6. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα: ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα την Ελληνική Επικράτεια (να έχουν ελληνικό ΑΦΜ ή πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 7. Το άθροισμα των εξόδων, όπως υπολογίζεται, να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 6.250 €.

 8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Διαδικασία Χρηματοδότησης:

 1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης

 2. Αξιολόγηση Αιτήσεων
  - Η αξιολόγηση γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής τους.
  - Δεν θα υπάρχει βαθμολόγηση των αιτήσεων, παρά μόνο διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής.

 3. Ένταξη Πράξεων

 4. Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης

 5. Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης

 6. Λήψη Επιχορήγησης

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 34.000.000 €

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 22 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2022.


error: Content is protected !!