Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, για την απασχόληση μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, παρέχει μηνιαία αποζημίωση στις δικαιούχους επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την Δ.ΥΠ.Α. στις δικαιούχους επιχειρήσεις.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Επιλέξιμες είναι Επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπως επίσης και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς πράσινης & ψηφιακής οικονομίας. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο υποπρογράμματα (Α’ και Β’) ως εξής:

Υποπρόγραμμα Α’:

  Επιχορήγηση έως και 80% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μισθός, ΙΚΑ, δώρα), έως και 761,60€ επιδότηση για κάθε εργαζόμενο.

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 18 επιδοτούμενοι μήνες, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων για 6 επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη του διαστήματος της επιχορήγησης.

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει έως και 13.708,80€ συνολικά, για κάθε ωφελούμενο/άνεργο, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης (για όλους τους ωφελούμενους άνεργους που θα προσλάβει μέσω του προγράμματος) έως και 200.000€ ανά επιχείρηση.

  Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε:
  • 80% για τις περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου και
  • 70% για τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδας.

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της, το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης.
  (Αν εντός του ίδιου μήνα γίνει μία απόλυση και μία πρόσληψη δεν θεωρείται μείωση, επίσης δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κλπ.)

Υποπρόγραμμα Β’

  Επιχορήγηση 50% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μισθός, ΙΚΑ, δώρα), έως και 700€ επιδότηση για κάθε εργαζόμενο.

  Οι ωφελούμενοι/άνεργοι του υποπρογράμματος Β΄ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ως εξής:


   Κατηγορία 1’: Άτομα σε μειονεκτική θέση:
    ▪ ηλικίας 45 ετών και άνω, με ανεργία άνω των 12 μηνών.

   Κατηγορία 2’: Άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση:
    ▪ ηλικίας 50 ετών και άνω, με ανεργία άνω των 12 μηνών ή
    ▪ηλικίας 45 ετών και άνω, με ανεργία άνω των 24 μηνών.

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι:
  Για την κατηγορία 1’:
  • 12 επιδοτούμενοι μήνες, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων για 4 επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη του διαστήματος της επιχορήγησης.

  Για την κατηγορία 2’:
  • 8 επιδοτούμενοι μήνες, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων για 6 επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη του διαστήματος της επιχορήγησης.

  Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει συνολικά, για κάθε ωφελούμενο/άνεργο:
  • έως και 8.400€ για άτομα της κατηγορίας 1’ και
  • έως και 12.600€ για άτομα της κατηγορίας 2’ και
  Οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5 εκατ. ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση.

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των 12 τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  (Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κλπ.)

Από το πρόγραμμα (Υποπρογράμματα Α’ και Β’), εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:
- Που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα,
- Που ανήκουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος (νυχτερινά κέντρα, ΚΤΕΛ κλπ).

Οι Ωφελούμενοι του προγράμματος, είναι Μακροχρόνια Άνεργοι οι οποίοι:

 • Είναι ηλικίας 45 ετών και άνω,
 • Είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών,
 • Έχουν συντάξει Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
 • ΔΕΝ είχαν απασχοληθεί, κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο χώρο ή σε επιχείρηση συζύγου/συγγενή ή σε επιχείρηση με μετοχική/εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 07/12/2022 μέχρι την κάλυψη των 10.000 θέσεων.

error: Content is protected !!