Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση Α. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες.

Το πρόγραμμα, παρέχει μηνιαία αποζημίωση στις επιχειρήσεις για την απασχόληση ανέργων με σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται από την Δ.ΥΠ.Α. στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν και συγγενείς. Επιλέξιμες είναι Επιχειρήσεις από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος


Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24 επιδοτούμενοι μήνες, με υποχρέωση διατήρησης των θέσεων για 8 επιπλέον μήνες, μετά τη λήξη του διαστήματος της επιχορήγησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει έως και 16.800€ συνολικά, για κάθε ωφελούμενο/άνεργο που θα προσλάβει.

Οι Ωφελούμενοι θα πρέπει
να ΜΗΝ είχαν απασχοληθεί, κατά τους τελευταίους 24 μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης, στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο χώρο ή σε επιχείρηση συζύγου/συγγενή ή σε επιχείρηση με μετοχική/εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση.

  Επιδότηση έως και 75% επί του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μισθός, ΙΚΑ, δώρα), έως και 700€ για κάθε ωφελούμενο/άνεργο.

  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της, το τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. (Αν εντός του ίδιου μήνα γίνει μία απόλυση και μία πρόσληψη δεν θεωρείται μείωση, επίσης δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου κλπ.)

  Ωφελούμενοι, είναι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, τουλάχιστον κατά την ημερομηνία της υπόδειξής τους ΚΑΙ ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   1. Άτομα με Αναπηρία (AμεΑ),
   2. Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες,
   3. Αποφυλακισμένα Άτομα,
   4. Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο,
   5. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας,
   6. Διεμφυλικά πρόσωπα,
   7. Θύματα της εμπορίας ανθρώπων,
   8. Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Από το πρόγραμμα, εξαιρούνται οι επιχειρήσεις:
- Που δε διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα,
- Που ανήκουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος (νυχτερινά κέντρα, ΚΤΕΛ κλπ).


Οι Ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης (Ατομικό Σχέδιο Δράσης).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Από 07/12/2022 μέχρι την κάλυψη των 3.000 θέσεων.

error: Content is protected !!