Νέο πρόγραμμα επιδότησης για αλιείς

Το πρόγραμμα παρέχει αποζημίωση, λόγω του πρόσθετου κόστους που προέκυψε από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις επιπτώσεις του στην εφοδιαστική αλυσίδα.


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ποσοστό & Ύψος Ενίσχυσης:
A. Τα Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS λαμβάνουν αποζημίωση για κάθε ημέρα άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας, από 24/02/2022 έως 31/12/2022, με μέγιστο αριθμό ημερών τις 150 ημέρες, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Β. Τα Αλιευτικά σκάφη που δεν υποχρεούνται και δεν φέρουν VMS λαμβάνουν αποζημίωση (εφάπαξ) για όλο το διάστημα, από 24/02/2022 έως 31/12/2022, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:


Δικαιούχοι: Υφιστάμενες επιχειρήσεις (ατομικές επιχειρήσεις ή νομικές οντότητες - Συμπλοιοκτησίες) που δραστηριοποιούνται σε τομείς αλιείας και είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία:

  1. Είναι νηολογημένα ως ενεργά και είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).

  2. Φέρουν κινητήρα.

  3. Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

Το σύνολο των στοιχείων που δηλώνονται, θα πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα καταχωρημένα στο ΕΑΜ και στην αλιευτική άδεια.

Δικαιολογητικά:

  1. Προσωποποιημένη πληροφόρηση (μέσω Taxis) της επιχείρησης.
  2. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου.
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του δικαιούχου.
  4. Επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως 15/03/2023

error: Content is protected !!