Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece' με μη επιστρεπτέα επιχορήγηση ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Δικαιούχοι: ΜμΕ επιχειρήσεις,εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece'.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Επιδότηση: Επιδοτούνται σχέδια από 5.000 έως 100.000 ευρώ
Το ποσό επιχορήγησης θα καλύπτει τουλάχιστον 50% των εξόδων του 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα των αγορών εμπορευμάτων χρήσης, των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης, του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους, διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Προϋποθέσεις Προγράμματος:

 1. ️Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια

 2. ️Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020

 3. Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις

 4. Το άθροισμα των εξόδων κεφαλαίου κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

 5. Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα

 6. Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης

 7. Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.


Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων 'Elevate Greece':

 1. Νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια,ή με έδρα στην αλλοδαπή, που διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, εφ’ όσον αυτό διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ και είναι εγγεγραμμένο στο Γ.Ε.ΜΗ/Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

 2. *Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο.

 3. Δεν ξεπερνά τα 8 έτη λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο. (π.χ. μία επιχείρηση που ιδρύθηκε 23/12/2012 έχει δικαίωμα υποβολής μέχρι 22/12/2020).

 4. *Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά εν Ελλάδι υποκατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης, η προϋπόθεση θα πρέπει να συντρέχει τόσο για το υποκατάστημα όσο και για την αλλοδαπή επιχείρηση.

 5. Απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση, το έτος πριν την υποβολή της αίτησης, όπως καταγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 6. *Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο.

 7. . Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης. Για παράδειγμα αν η αίτηση υποβάλλεται το 2020 ελέγχεται ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών του 2019.

 8. *Εξετάζεται η Ελληνική Νομική Οντότητα και μόνο.

Προθεσμία:
Εως 29/10/2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

error: Content is protected !!